Dziś jest 25 listopada 2015, imieniny Elżbiety, Katarzyny, Klemensa.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


11.2.2013 - 24.2.2013 (0456/05/2013)        Pobierz numer
o tym jak ważna jest bezpieczna droga; będzie grupa robocza dla przygotowania zmian legislacyjnych dot. dróg; Zbigniew Drexler. Sprawa pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu; Roberty Tomaszewski: instruktorzy są najważniejszym ogniwem; jest projekt ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych; procedury awaryjnego postępowania dla ośrodków egzaminowania; i procedury awaryjne dla starostwa; Krajowy Punkt Kontaktowy wymieni informacje z innymi krajami UE; o propozycji zmian w sprawie opłat za egzamin; dziury w jezdni powodem ryzykownych zachowań kierowców; o zupełnie innej kampanii przeciwko pijanym kierowcom; dialog kluczem do lepszego prawa; Andrzej Wolski o konsekwencjach złych przepisów; o średniej zdawalności w wysokości 17% wg danych resortu transportu; E. Kowalewska: Paragraf 27. Czyli o zakresie sprawozdawczości osk; Krzysztof Wójcik: Obcokrajowiec chce zdać egzamin na prawo jazdy; Bogdan Sarna: Prawidłowa pozycja motocyklisty przy skręcie; pracownicy wydziałów komunikacji piszą list do ministra transportu; o...
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
11.2.2013
Brakuje wzoru zaświadczenia lekarskiego. Resort: obowiązują stare wzory

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku pytaliśmy - a rozporządzenie w sprawie badań lekarskich? W grudniu 2012 r. podsekretarz stanu resortu zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10605 w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami powiedział: pragnę również poinformować, że zgodnie z art. 137 ustawy dotychczasowy akt wykonawczy wydany na podstawie art. 123 zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dzisiaj osoby, które chcą przedłużyć ważność prawa jazdy napotykają problemy - o czym donosi m.inn. "Rzeczpospolita". I dalej na łamach dziennika czytamy - nie ma odpowiednich wzorów zaświadczeń lekarskich. Warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego oraz nowe wzory takich zaświadczeń muszą zostać określone na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia. Tymczasem nie zostało ono jeszcze wydane, a lekarzom brakuje odpowiednich dokumentów. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że prace nad rozporządzeniem trwają, a zanim zostanie wydane będą obowiązywać stare wzory dokumentów. Jeżeli stan taki będzie przedłużał się będziemy mieli do czynienia z dodatkowym problemem. Otóż w starych wzorach nie mogło być zaświadczeń dotyczących nowych kategorii praw jazdy: AM i A2. Co wówczas?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
11.2.2013
Jarmuziewicz w sprawie wymogów stawianych egzaminatorom

W sprawie wymogów stawianych egzaminatorom prawa jazdy pracujących w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego interpelację nr 11344 złożył poseł Stanisław Szwed. Adresatem był minister transportu, odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz (fot.), sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Powiedział: nie widzę uzasadnienia dla zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo pragnę wskazać, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące nowych wymagań dla egzaminatorów wejdą w życie w dniu 19 stycznia 2013 r.

 

 

 (Fot.: PD@N 455-19jm)

 

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-11344/12, przekazujące interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie wymogów stawianych egzaminatorom prawa jazdy pracującym w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, przedstawiam następujące wyjaśnienie.

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami mają m.in. na celu ograniczenie zjawisk patologicznych występujących w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Jednym z rozwiązań, które powinno przyczynić się do ograniczenia nieprawidłowości występujących w procesie egzaminowania kandydatów na kierowców, są nowe wymagania stawiane osobom wykonującym zawód egzaminatora. Należą do nich przede wszystkim:

1) wynikający z art. 57 przedmiotowej ustawy zakaz egzaminowania osób:

a)       z którymi egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

b)       które były szkolone przez instruktora lub wykładowcę, z którymi egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa powyżej;

c)       które były szkolone w ośrodku szkolenia kierowców, szkole, jednostce wojskowej lub jednostce organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych prowadzącej szkolenie kandydatów na kierowców – w przypadku gdy egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa powyżej, odpowiednio z właścicielami lub osobami zarządzającymi tymi podmiotami;

2) wynikające z przepisów art. 63 ust. 3, 4 i 5:

a)       zakaz podejmowania przez egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego;

b)       zakaz prowadzenia przez egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami;

c)       zastosowanie do egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego przepisów art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Zastosowanie do egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oznacza, że egzaminatorzy nie mogą:

1)       być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;

2)       być zatrudnieni lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

3)       być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

4)       być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

5)       posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;

6)       prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Zgodnie z przedmiotowymi przepisami naruszenie ww. zakazów stanowi przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wszyscy egzaminatorzy na podstawie przedmiotowych przepisów zostali zobowiązani do składania co roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym oraz do złożenia przełożonemu oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka - przed powołaniem na stanowisko, a także o zamiarze podjęcia takiej działalności lub zmianie jej charakteru - w trakcie pełnienia funkcji.

Dodatkowo należy wskazać, że złożenia nieprawdziwego oświadczenia będą podlegały karze pozbawienia wolności do lat 5 lub w wypadku mniejszej wagi naruszenia tego przepisu - grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Egzaminator w większości przypadków wykonuje swoją pracę w miejscu swojego zamieszkania. Podejmowane przez niego decyzje w zakresie wyników egzaminu na prawo jazdy dotyczą praw wielu mieszkańców danej społeczności. Prowadzona przez egzaminatora inna działalność zawodowa, w tym działalność gospodarcza, może powodować, że egzaminator wielokrotnie jest stawiany w sytuacji, w której musi podejmować decyzje niekorzystne dla osób znajomych, klientów, kontrahentów itp. Dlatego też dla zapewnienia pełnego obiektywizmu podejmowanej decyzji niezbędne było wprowadzenie przedmiotowych rozwiązań prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję, że nie widzę uzasadnienia dla zmiany przepisów w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo pragnę wskazać, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące nowych wymagań dla egzaminatorów wejdą w życie w dniu 19 stycznia 2013 r.

Z poważaniem

 

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
11.2.2013
Kara zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu pozostaje
Kategorie:  » kodeks wykroczeń  » pijani rowerzyści  » Sejm RP

Jak pisaliśmy tydzień wcześniej poseł Józef Lassota zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację nr 11568 w sprawie stosowanie kary zakazu prowadzenia roweru, jako pojazdu. W imieniu szefa resortu odpowiedzi udzielił Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w której konkluduje: konstatacja o nieadekwatności stosowania tego środka karnego wobec kierujących pojazdami niemechanicznymi w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu czy w stanie odurzenia w relacji do abstrakcyjnego stopnia społecznej szkodliwości wykroczeń budzi zdecydowane opory. Pomimo tego że zakaz prowadzenia pojazdów należy zaliczyć do sankcji o dolegliwym charakterze, z racji konieczności skutecznej ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego, a co za tym idzie zdrowia i życia ludzkiego, oraz priorytetowego znaczenia tego dobra prawnego rezygnacja z obligatoryjnego orzekania tego środka w stosunku do sprawców wykroczeń nie wydaje się być dostatecznie uzasadniona.

 

 

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację poselską pana posła Józefa Lassoty z dnia 7 listopada 2012 r. przesłaną przy piśmie z dnia 20 listopada 2012 r., dotyczącą stosowania środka karnego zakazu prowadzenia rowerów uprzejmie przedstawiam, co następuje.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy ministrze sprawiedliwości, skierowanym do Sejmu w dniu 8 listopada 2012 r. przewiduje się kontrawencjonalizację (przeniesienie z kategorii przestępstw do kategorii wykroczeń) typu czynu zabroniongo w postaci prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu niemechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. W myśl projektowanego art. 87 § 1a K.w. przedmiotowe zachowanie zagrożone ma być karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Natomiast zgodnie z art. 87 § 2 K.w. prowadzenie takiego pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny. Jednocześnie projekt rozciąga na wszystkie postaci wykroczeń polegających na kierowaniu pojazdem niemechanicznym w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu lub odurzenia obowiązek orzeczenia wobec sprawcy środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 87 § 3 K.w. w proponowanej wersji).

Jak wynika z uzasadnienia projektu, zasadniczą przyczyną wystąpienia z inicjatywą kontrawencjonalizacji zachowania polegającego na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu niemechanicznego jest nie tyle rozmiar abstrakcyjnego stopnia społecznejszkodliwości tego typu zachowań, a świadomość nikłego oddziaływania prewencyjnego przepisu art. 178a § 2 K.k. oraz faktu, że ze względów polityki kryminalnej podobny skutek w tym zakresie można osiągnąć traktując taki czyn jako wykroczenie, z wyłączeniem stygmatyzacji sprawców, która łączy się z przypisaniem im popełnienia przestępstwa umyślnego (np. w związku z zatrudnieniem). Przyjęty kierunek zmian projektodawcy poprzedzili analizą danych dotyczących dotychczasowych efektów działań zarówno legislacyjnych, jak i stosowania tego przepisu w praktyce. W konkluzji w uzasadnieniu wyrażono przekonanie, że obecne rozwiązania powodują zaangażowanie sił i środków organów ścigania oraz aparatu wymiaru sprawiedliwości w ściganie, a następnie rozpatrywanie spraw tego rodzaju w procesie karnym o przestępstwo, które są po prostu nieadekwatne, także ze względu na ponoszone przez Skarb Państwa wysokie koszty.

Przedstawionej w rządowej inicjatywie legislacyjnej propozycji kontrawencjonalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu niemechanicznego nie można w związku z tym utożsamiać z tendencją do pobłażliwości dla sprawców tego typu czynów czy z przeświadczeniem o ich generalnie niskiej społecznej szkodliwości. Prowadzenie pojazdów w ruchu drogowym, w tym również niemechanicznych, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu jest w Polsce zjawiskiem nagminnym, w znacznym stopniu zmniejszającym poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu i z tego względu wymagającym stanowczego przeciwdziałania instytucji państwowych. Reakcja państwa nie powinna się zresztą sprowadzać tylko do stosowania sankcji prawnokarnych, ale również i uwzględniać prowadzenie działań profilaktycznych, prewencyjnych oraz wychowawczych. Jak zasadnie zauważył Trybunał Konstytucyjny, nie sposób racjonalnie kwestionować, że nietrzeźwy rowerzysta, biorąc pod uwagę większą masę oraz najczęściej kilkakrotnie większą szybkość, tworzy wielokrotnie większe zagrożenie w razie kolizji dla siebie, dla pieszych oraz dla kierowców pojazdów mechanicznych. Przy znacznie większej prędkości niż ma nietrzeźwy pieszy, nietrzeźwy rowerzysta szybciej zmienia kierunek ruchu, również ten sam rowerzysta w razie utraty równowagi stwarza nieporównywalnie większe zagrożenie dla siebie niż nietrzeźwy pieszy (uzasadnienie wyroku z 7 kwietnia 2009 r., P 7/08, OTK-A 2009, z. 4, poz. 46). Z tego względu, afirmując argumentację przemawiającą za kontrawencjonalizacją zachowania określonego w art. 178a § 1 K.k., nie można jednocześnie podzielić zapatrywania o niecelowości obligatoryjnego orzekania w stosunku do sprawców wykroczeń polegających na prowadzeniu pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego zakazu prowadzenia pojazdów. Przy uwzględnieniu bowiem potencjalnego niebezpieczeństwa, jakie stwarzają w ruchu drogowym kierujący pojazdami w takim stanie, nie wydaje się możliwa do obrony teza, że orzekane wobec sprawców takich wykroczeń kary, najczęściej grzywny, same przez się wywrą w stosunku do nich pożądany skutek szczególnoprewencyjny, a zwłaszcza odwiodą ich od ponawiania tego typu zachowań w przyszłości. Natomiast środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów posiada nie tylko rzeczywisty walor motywujący sprawcę do zgodnego z prawem zachowania, ale także jego zastosowanie eliminuje go na określony okres z udziału w ruchu drogowym, co ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa tego ruchu.

W nawiązaniu do przedstawionych w interpelacji wyników badań należy zwrócić uwagę na niemożność identyfikowania asymetrii zagrożenia, na jakie narażeni są rowerzyści i jakie sami powodują dla innych uczestników ruchu, z tezą o bardzo małym niebezpieczeństwie dla innych uczestników dróg, które stwarzają nietrzeźwi kierujący rowerami. Wniosków wynikających z powołanych w interpelacji badań niemieckich nie sposób generalizować ani odnieść wyłącznie do rowerzystów. Mogą dawać one co najwyżej asumpt do rozważenia zasadności prowadzonej polityki karnej w stosunku do nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego w ogóle, nie powinny zaś stanowić podstawy do wycinkowego regulowania prawnokarnego statusu poszczególnych ich grup. Wzgląd na autorytet państwa prawa i konieczność zapewnienia realności wykonywania decyzji sądowych powoduje, że nieodzowne jest sankcjonowanie na płaszczyźnie penalnej niestosowania się przez ukaranych do orzekanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia środków karnych. Stąd też uznanie za celowe przyznanie sądom orzekającym w sprawach o wykroczenia uprawnienia do stosowania środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów implikuje również konieczność zabezpieczenia kwestii jego wykonania poprzez objęcie go dyspozycją normy z art. 244 K.k. Fakt penalizacji niestosowania się do tego zakazu nie pozostaje jednak w żadnym związku z tym, czy sąd orzeka go obligatoryjnie, czy też jedynie fakultatywnie. Stąd też nie znajdują rzeczowego oparcia poglądy, że karne sankcjonowanie naruszenia zakazu sądowego prowadzi do zastosowania wobec sprawcy niesłusznej, bo wtórnej i nadmiernej represji karnej, jak też podważające aksjologię karania uczestnika ruchu, którego jedynym naruszeniem prawa jest niezastosowanie się do środka karnego orzeczonego w innej sprawie.

Zestawienie, w szczególności w realiach panującego w Polsce stanu przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie, z jednej strony praktycznych korzyści i udogodnień związanych z możliwością poruszania się rowerami, z drugiej zaś konieczności realnego zapewnienia elementarnego poziomu bezpieczeństwa na drogach prowadzić musi do przedłożenia tych ostatnich wartości nad pierwsze. Nie znaczy to wcale, aby ustawodawca nie dążył do stworzenia warunków do stymulowania rozwoju korzystania z tej formy transportu, o czym świadczą niedawne inicjatywy, które stały się obowiązującym prawem, poszerzające uprawnienia rowerzystów w ruchu drogowym (ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, Dz. U. Nr 92, poz. 530). W tym szerokim nurcie mieści się również propozycja kontrawencjonalizacji zachowania określonego w art. 178a § 2 K.k. przewidziana w projekcie komisji kodyfikacyjnej. Warto zaakcentować, że projektowane przeniesienie odpowiedzialności za te zachowania do reżimu wykroczeniowego pociągnie za sobą automatycznie obniżenie dolnej i górnej granicy wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (za przestępstwo od roku do 10 lat - art. 43 § 1 K.k., za wykroczenie od 6 miesięcy do 3 lat - art. 29 § 1 K.w.). Te zmiany i zamierzenia nie mogą jednak podważać kluczowego z punktu widzenia systemowego znaczenia kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym, której stawką jest zdrowie i życie milionów użytkowników polskich dróg.

Zwrócić też należy uwagę na to, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż jakkolwiek istnieje podobieństwo między pieszym a rowerzystą jako uczestnikami ruchu, gdyż oba te podmioty poruszają się za pomocą własnych mięśni, to nie jest ono na tyle silne, aby stanowiło cechę istotną. Z tej perspektywy pierwszoplanowe znaczenie na gruncie przepisów o ruchu drogowym ma to, że zarówno prowadzący pojazd mechaniczny, jak i rowerzysta kierują pojazdami (uzasadnienie wyroku z 7 kwietnia 2009 r., P 7/08, OTK-A 2009, z. 4, poz. 46). Okoliczność ta zdaje się podważać argumentację wskazującą na nieproporcjonalną represyjność ustawodawcy wobec rowerzystów poprzez nałożenie w Kodeksie wykroczeń obowiązku orzekania wobec nich, podobnie jak w stosunku do kierujących pojazdami mechanicznymi w analogicznych sytuacjach, zakazu prowadzenia pojazdów.

Wreszcie wskazać wypada, że stosowanie przedmiotowego zakazu przewidziane jest przez Kodeks wykroczeń w innych jeszcze wypadkach (np. spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym - art. 86 § 3 K.w.) i trudno go w związku z tym nie uznać za proporcjonalny środek reakcji karnej również w odniesieniu do czynów zabronionych o kategorialnie niskiej szkodliwości społecznej.

Biorąc pod uwagę powyższe względy, konstatacja o nieadekwatności stosowania tego środka karnego wobec kierujących pojazdami niemechanicznymi w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu czy w stanie odurzenia w relacji do abstrakcyjnego stopnia społecznej szkodliwości wykroczeń budzi zdecydowane opory. Pomimo tego że zakaz prowadzenia pojazdów należy zaliczyć do sankcji o dolegliwym charakterze, z racji konieczności skutecznej ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego, a co za tym idzie zdrowia i życia ludzkiego, oraz priorytetowego znaczenia tego dobra prawnego rezygnacja z obligatoryjnego orzekania tego środka w stosunku do sprawców wykroczeń nie wydaje się być dostatecznie uzasadniona.

Z poważaniem

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
11.2.2013
Nadal różne opłaty za egzamin
Kategorie:  » opłata za egzamin  » egzamin na prawo jazdy  » WORD

 

(Fot.: PD@N 456-17jm)

 

Jak doświadczyło wielu kandydatów na kierowców za egzamin na prawo jazdy można – mimo określonego w drodze rozporządzenia cennika – otóż mimo to można zapłacić stawkę w różnej wysokości. Chodzi tu o 28 zł, o taką właśnie kwotę zwiększona została opłata za egzamin praktyczny kat. B (dotychczasowa cena 112 wzrosła do 140 zł) i 8 złotych do egzaminu teoretycznego. - Nie pobieramy dodatkowych opłat, bo naszym zdaniem nie ma do tego podstaw - tłumaczy Maciej Wawrzkiewicz, dyrektor WORD w Częstochowie. I wyjaśnia dalej: w poprzednim cenniku były przepisy dotyczące okresu przejściowego, czyli dla osób, które zapłaciły starą cenę, ale egzamin zdawały już w czasie, gdy obowiązywała nowa. Było jasno zapisane, że nie trzeba dopłacać. W nowym rozporządzeniu nie ma takich zapisów, ale uznajemy, że to jest właściwie tylko nowelizacja starego rozporządzenia, więc w tym zakresie obowiązują stare przepisy. A zatem dopłacać nie trzeba. W województwie mazowieckim przez pierwsze dni obowiązywania nowych cen kursanci musieli dopłacać do egzaminu praktycznego. Teraz na stronie internetowej WORD Warszawa można przeczytać ogłoszenie: "Informujemy, że osoby, które dokonały zapisu na egzamin przed 19 stycznia br., a którym termin egzaminu został wyznaczony po 19 stycznia br., nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty uzupełniającej do nowej ceny egzaminu. Osoby, które wniosły już opłatę uzupełniającą, otrzymają jej zwrot". WORD-y podlegają samorządom wojewódzkim. Joanna Czechowicz-Bieniek z mazowieckiego urzędu marszałkowskiego tłumaczy, skąd taka zmiana w podległych mu ośrodkach: przeanalizowali wnikliwie przepisy i wyszło im, że nie ma podstaw, by żądać dopłat. Byłoby to złamanie zapisanej w Konstytucji zasady ochrony praw słusznie nabytych. Inaczej jest we Wrocławiu – tu trzeba te 28 zł dopłacić. Jeden z Czytelników tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS napisał: W niektórych WORD-ach (przepraszam w większości WORD-ów) trzeba dopłacić 28 zł pomimo, że egzamin ustalało się w dniach przed 19.01.2013 r. Jeżeli nie dokona się wpłaty Panie w okienku nie chcą ustalić daty następnego egzaminu, co moim zdaniem jest praktyką niezgodną z prawem. Oszacujmy: w ciągu 1 miesiąca w każdym WORD-zie przeprowadza się około 1000 zapisów na egzaminy, WORD-ów jest 49. Przyjmijmy, że okres oczekiwania na egzamin praktyczny to około 1 miesiąc. Przyjmijmy zaniżona liczbę osób w każdym WORD-zie które muszą dopłacić 28 zł - tj. 500 osób. SZACUNKOWY WYNIK: 500 (osób) X 49 (WORD-ów) = 24 000 osób w skali kraju , które muszą dopłacić za egzamin (...). RAZEM KWOTA: 24 000 (osób) X 28 (zł) = 686 000 zł - BEZPRAWNIE WYCIĄGNIĘTE Z KIESZENI OD LUDZI!!! PYTANIE BRZMI - Czy ktoś za to odpowie???” - Nie jest to dla nas przyjemna sytuacja - zapewnia Łucjan Górski z wrocławskiego WORD. Ale wyjścia nie ma, skoro w rozporządzeniu nie znalazło się nic na temat okresu przejściowego. Że w Częstochowie interpretują to inaczej niż my? Ale to nie jest oficjalna wykładnia przepisów. Niech się minister wypowie, jak mamy postępować. Jak donosi “Gazeta Pomorska” problem wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Transportu. - Pozostawiliśmy tę sprawę w gestii dyrektorów ośrodków - przyznał Mikołaj Karpiński. - To oni lub marszałkowie województw powinni zdecydować o tym, czy dopłatę pobierać czy też nie. Dyrektorzy twierdzą jednak, że chcą to mieć na piśmie. Zatem wystąpili do resortu transportu o wykładnię przepisów. Do tej pory odpowiedzi nie dostali. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, iż trwają prace nad nowelą rozporządzenia ministra. Ośrodki egzaminowania mówią, iż jeżeli będą zobowiązani do zwrotu nadpłaconych kwot – zrobią to. Twierdzą, iż łatwiej oddać, niż domagać się dopłaty już po zdanym egzaminie. Nadto nikt nie zarzuci im niegospodarności.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
11.2.2013
Parlament Europejski za ograniczeniem hałasu komunikacyjnego

Parlament Europejski (6.2.2013) zagłosował nad rozporządzeniem, które zaostrza normy dopuszczalnego hałasu emitowanego przez pojazdy silnikowe. Jak ustalono stopniowo będą wprowadzane nowe normy hałasu, a tu: w ciągu 6 lat poziom hałasu samochodów osobowych będzie zmniejszony 74 do 68 decybeli, a w ciągu 8 lat większe pojazdy będą mogły przekroczyć dopuszczalny poziom o 2 do 6 decybeli. Normy hałasu dla ciężarówek o największej mocy (ponad 12 ton) pozostaną na dotychczasowym poziomie 81 decybeli. Początkowo zmianami mają być objęte tylko nowe modele pojazdów, następnie wszystkie nowe pojazdy wprowadzane na rynek. Zaproponowano także wprowadzenie systemu znakowania, informującego o poziomie emisji hałasu danego pojazdu. Jak wynika z przeprowadzonych przez Europejską Agencję Środowiska badań długotrwałe przebywanie w środowisku o wysokim poziomie hałasu komunikacyjnego powoduje fizyczne zmęczenie i zakłóca funkcjonowanie organizmu, co w efekcie prowadzi do wielu chorób, w tym przede wszystkim układu krążenia. "Niekorzystne oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na ludzki organizm jest naukowo udowodnione. Jednak propozycja legislacyjna skupia się na problemie hałasu generowanego przez silniki pojazdów. Ja opowiadałem się za wszechstronnym podejściem, które uwzględniałoby także hałas wynikający z rodzaju nawierzchni dróg, aerodynamiki pojazdu i oporów toczenia opon", powiedział sprawozdawca Miroslav Ouzký (ECR, CZ) podczas debaty poprzedzającej głosowanie. Będzie starał się on również negocjować porozumienie z państwami członkowskimi.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
11.2.2013
Po roku zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych

Z dniem 11 lutego 2013 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian m.in. w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tym samym ustał okres dualizmu systemów prawnych - informuje Rzecznik Ubezpieczonych. Przypomnijmy dokładnie rok wcześniej weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, które zmodyfikowały regulacje związane z zawieraniem i rozwiązywaniem obowiązkowych umów ubezpieczenia, w tym również zasadą automatyzmu (zwaną również klauzulą prolongacyjną). Nie oznaczało to jednak, iż od dnia 11 lutego 2012 r. powszechnie obowiązywały nowe regulacje. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi zmiany do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie zmian stosowało się przepisy dotychczasowe. Znowelizowane przepisy dotyczą wszystkich aktualnych umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Wcześniej obowiązujące przepisy mają znaczenie historyczne, a także znajdą zastosowanie w razie rozpatrywania problemów czy wątpliwości związanych z umowami zawartymi przed 11 lutego 2012 r. oraz w razie postępowań dotyczących roszczeń UFG wszczętych i niezakończonych przed 11 lutego 2012 r.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.2.2013
Dlaczego kupują auta... “pomocy drogowej”?
Kategorie:  » pomoc drogowa  » podatek VAT  » rejestracja pojazdów

Media donoszą o nowym “sposobie” na tańszy zakup samochodów. Taniej niż w polskich salonach i komisach. I jaki to sposób: na stronach internetowych pojawiły się ogłoszenia firm oferujących pomoc w zakupie i sprowadzeniu z zagranicy samochodów określanych jako... pojazdy “pomocy drogowej”. Zainteresowany wyszukuje pojazd, dalej auto jest "konwertowane" na pojazd specjalny z przeznaczeniem na "pomoc drogową", wyposażane w niezbędne akcesoria: żółtą taśmę, "pomarańczowego koguta", hol i kierowane na badania techniczne. Przechodzi tego typu badania i do naszego kraju trafia już jako pojazd specjalny. Już w Polsce, na podstawie dostarczonych przez właściciela dokumentów pojazd jest rejestrowany w wydziale komunikacji. I to wszystko - legalnie porusza się po drogach. I sedno pomysłu: jeżeli podatnik zadeklaruje, że przywiózł pojazd pomocy drogowej, a nie auto osobowe nie będzie musiał zapłacić akcyzy. Zgodnie z przepisami, obowiązek uiszczenia tego podatku istnieje tylko w przypadku zarejestrowania samochodu osobowego. “Dziennik Gazeta Prawna” już 29 lutego 2012 r. analizował zamianę limuzyn na auta pomocy drogowej, a szczególnie wynikające z procederu konsekwencje prawno-podatkowe. Dzisiaj wiemy, że zjawisko jest coraz powszechniejsze. W 2012 r. Polacy zgłosili do urzędów komunikacji 415 takich pojazdów, w 2013 odnotowano - 46 takich rejestracji. Wśród marek takich pojazdów: Audi, Mercedesy, BMW, ale też Ferrari Kalifornia oraz Bentley Continental. Z publikowanych szacunków wynika, że w wyniku takiego zakupu powstają oszczędności od kilkunastu do nawet 200 tysięcy złotych. Czy kupujący pojazdy pomocy drogowej mogą spać spokojnie? Otóż nie, istnieje ryzyko prawno-podatkowe. - Pamiętać należy, iż urzędy celne mogą dokonać weryfikacji zasadności potraktowania danego samochodu, jako np. pomocy drogowej m.in. w oparciu o dane dotyczące rejestracji takich samochodów. Czynności sprawdzające mogą zostać podjęte przez urząd celny przez okres 5 lat - podkreśla Krzysztof Ugolik, starszy konsultant w firmie PwC, doradca podatkowy. Pamiętać także należy, że Urząd Skarbowy ma 5 lat na weryfikację rozliczeń, a podczas czynności sprawdzających z pewnością łatwo ustali, że sportowe auto o wartości bliskiej miliona złotych faktycznie pomocą drogową raczej nie jest - dodaje Krzysztof Ugolik. Służba Celna walczy z procederem, wydała nawet następujący komunikat:

 

 

 (Fot.: PD@N 456-21służba celna)

 

Służba Celna zwalcza proceder związany z unikaniem obowiązku płacenia podatku akcyzowego od sprowadzanych z Unii Europejskiej, aut osobowych głównie drogich aut sportowych i luksusowych, które nieuczciwi  importerzy rejestrują jako samochody ciężarowe lub specjalne (np. pomoc drogowa).

Nieuczciwi importerzy, chcący  ominąć zapłatę podatku akcyzowego, czy podatku VAT od nowych aut osobowych, zakupionych za granicą, w samochodach luksusowych marek takich jak np. Audi A6/A8, Porsche czy Ferrari, montowali. haki do holowania, boki oklejali żółtą taśmą z napisem “pomoc drogowa", wykonywali badania techniczne za granicą, potwierdzające przekwalifikowanie aut, i rejestrowali je w Polsce jako np. samochód specjalny - pomoc drogowa. Zakup rzeczywistego samochodu ciężarowego lub samochodu specjalnego, jakim jest pomoc drogowa, nie podlega podatkowi akcyzowemu. Następnie oszuści podatkowi demontowali oznaki przekwalifikowania samochodów na ciężarowy lub specjalny i wykorzystywali je jako samochody osobowe. Na takim oszustwie skarb państwa tracił, w zależności od marki - od kilkudziesięciu nawet do kilkuset tysięcy złotych, w przypadku aut luksusowych. Służba Celna identyfikuje i zwalcza ten proceder, czego przykładem są postępowania prowadzone przez Izbę Celną w Olsztynie.

Przykłady;

1. Porsche Cayenne Turbo: rok produkcji: 2010 pojemność silnika: 4,8 l., wartość samochodu 465 tys. zł zarejestrowany jako ciężarowy uszczuplenie podatkowe 86 tys. zł wyposażenie pojazdu: m.in. skórzana tapicerka całego pojazdu, elektrycznie regulowane siedzenia, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, system nawigacji satelitarnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 09 listopada 2011 r. potwierdził prawidłowość postępowania organów celnych.

2. Audi A8: rok produkcji: 2010 pojemność silnika: 4,2 l. wartość samochodu 274 tys. zł zarejestrowany jako pomoc drogowa uszczuplenie podatkowe 51 tys. zł Wyposażenie pojazdu stanowiła m.in. skórzana tapicerka siedzeń oraz drewniane elementy kokpitu, elektrycznie regulowane siedzenia, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów. Dodatkowo w bagażniku pojazdu znajdował się przenośny zestaw narzędzi, magnetyczne taśmy z napisem “pomoc drogowa", żółty sygnał błyskowy, linkę holowniczą i składany hol sztywny.

Importer, uznając prawidłowość postępowania organu celnego, zrezygnował z dochodzenia racji przed sądem administracyjnym.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.2.2013
Kontrole oznakowania na drogach wewnętrznych
Kategorie:  » drogi wewnętrzne  » strefa ruchu  » znaki drogowe

Wojewoda będzie sprawdzał raz na pół roku, czy oznakowanie na drogach wewnętrznych jest prawidłowe. Taki pomysł ma minister transportu. Wojewoda ma nadzorować zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu, czyli np. na parkingach czy terenach osiedli mieszkaniowych. Minister transportu chce w tym celu zmienić rozporządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - informuje dziennik “Rzeczpospolita”. Przypomnijmy - 4 września 2010 r. weszły w życie zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zmiany oczekiwane przede wszystkim przez mieszkańców osiedli mieszkaniowych, nękanych wieloma problemami związanymi z drogami wewnętrznymi. Po tych kilku latach uczciwie trzeba powiedzieć, iż przepisy nie rozwiązały tych problemów, więcej – na wielu osiedlach, w wielu wspólnotach nie pojawiły się znaki drogowe regulujące zasady w strefie ruchu. Czy kontrole wojewodów zdyscyplinują zarządców osiedli i wspólnot do ustanowienia stref ruchu i właściwego oznakowania dróg wewnętrznych? Czy zrealizowana została wymiana znaków drogowych, która pozwala przecież do egzekwowania przepisów? W przypadku braku takiego oznakowania na zarządców nakładane mogą być mandaty.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.2.2013
Odblaski wreszcie w wykazie druków sejmowych

 

(Fot.: PD@N 456-28)

 

Pod numerem druku 1098 w wykazie druków sejmowych w dniu 12 lutego 2013 r. opublikowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt obligujący osoby poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przypomnijmy projekt został zgłoszony 6 grudnia 2012 r. Pomińmy fakt, iż tak długo trwało przesunięcie projektu z kategorii “Wniesione projekty ustaw, którym jeszcze nie został nadany bieg (nie został nadany nr druku)” do tej oficjalnej, już z numerem druku. O etapach procesowania ustawy będziemy Państwa informowali. Tymczasem poniżej obszerny fragment uzasadnienia:

 

 

UZASADNIENIE

(...) Każdego roku na polskich drogach giną setki osób. Znaczny odsetek ofiar to osoby poruszające się po zmierzchu wzdłuż nieoświetlonych dróg. W porze nocnej na drogach nieoświetlonych w co 4 wypadku ginie człowiek, gdy tymczasem w porze dziennej w co dziewiątym wypadku Powodem tragedii jest nie tylko nieostrożność kierujących pojazdami, lecz nade wszystko brak możliwości zauważenia osoby poruszającej się po krawędzi jezdni. W wielu przypadkach, szczególnie przy trudnych warunkach atmosferycznych i ograniczonej widoczności kierowca zauważa pieszego w momencie, w którym właściwa reakcja jest praktycznie niemożliwa, a przynajmniej wiąże się z koniecznością wykonania manewru mogącego stanowić zagrożenia zarówno dla niego, jak i innych uczestników ruchu.

W roku 2011 r. najechanie na pieszego stanowiło 10.936 wypadków (27,3% ogółu). W ich wyniku zginęły 1394 osoby (33.3% ogółu zabitych w wypadkach drogowych), a 10.200 osób zostało rannych (20,6%).

W roku 2011 r. osoby piesze spowodowały 4.377 wypadków, w których zginęły 754 osoby, co stanowiło 18% ogółu zabitych, a 3718 osób zostało rannych

Od dłuższego czasu prowadzona jest szeroko zakrojona kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze. Zachęca ona do używania elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych uczestników ruchu. Wykonywane pokazy oraz prezentowane symulacje wskazują, jak istotną rolę odgrywają elementy odblaskowe w zapobieganiu wypadkom.

Proponowana zmiana Ustawy prawo o ruchu drogowym ma na celu realne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Koszty wyposażenia w elementy odblaskowe (kamizelka, opaska itp.) są kosztami znikomymi i nie stanowią bariery uniemożliwiającej ich nabycia przez przeciętnego obywatela. Należy również podkreślić, że koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych są niewspółmiernie wyższe i trudne do oszacowania. Najważniejszym skutkiem regulacji będzie jednak zmniejszenie liczby osób każdego roku ginących na drogach z powodu niezauważenia ich przez kierujących pojazdami.

Projekt nie został poddany konsultacjom, o których mowa w art. 34 ust 4 Regulaminu Sejmu RP

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej oraz nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa, nie spowoduje też obciążeń dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.2.2013
Projekt ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych

(Fot.: PD@N 456-69)

Z datą 12 lutego br. minister zdrowia ogłosił projekt rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowców pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych; metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu oraz wzory stosowanych dokumentów; wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna; wysokość opłat za: badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, wpis do rejestru przedsiębiorców, wpis do ewidencji uprawnionych psychologów. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia do aktu, w porównaniu z przepisami obowiązującego dotychczas aktu w projekcie:

*         zrezygnowano z wzorów skierowań oraz sposobu kierowania w drodze decyzji administracyjnej na badania psychologiczne przez organ kontroli ruchu drogowego, przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli kierującym pojazdem silnikowym: kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu; przekroczył liczbę 24 punktów; był sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny. Te regulacje zostały uwzględnione w rozdziale 15 dotyczącym nadzoru nad kierującymi.

*          zrezygnowano z trybu przeprowadzania badania psychologicznego w trybie odwoławczym (obecnie te przepisy trafiły do art. 83 ustawy);

*          wprowadzono 14. dniowy termin dla psychologa, do wyznaczenia nowego terminu badania psychologicznego. W przypadku gdy osoba badana poinformuje go o złym stanie swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu albo stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu albo może być pod wpływem środka odurzającego lub działającego podobnie do alkoholu;

*         według nowej regulacji sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu odesłano do przepisów wydanych na postawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

*         wprowadzono metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy. Metodyka psychologicznych badań kierowców przeznaczona jest dla psychologów praktyków wykonujących psychologiczne badania kierowców. Metodyka zawiera opis stosowanych testów i narzędzi badawczych, sposób przeprowadzania badań, instrukcje dla badających oraz sposób przeprowadzania badań;

*         określono szczegółowe warunki jakie musi spełniać pracownia psychologiczna oraz standardy dla pomieszczeń pracowni psychologicznej;

*         zmieniono maksymalne stawki opłat za badanie, wpis do rejestru i ewidencji;

*         wprowadzono przepis przejściowy dotyczący rozpoczętych badań psychologicznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Natomiast orzeczenia wydane przed dniem wejścia zachowują ważność na okres wydania;

*         wprowadzono okres przejściowy dla pracowni psychologicznych do dnia 31 grudnia 2015 r.

Akt wejdzie w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia, wówczas też traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.2.2013
Wiek kandydatów na kierowców

Obowiązująca od 19 stycznia br. ustawa o kierujących pojazdami zmieniła także wymagania wiekowe, jakie muszą spełnić kandydaci na prawo jazdy kategorii A, C i D. I tak, by zdobyć prawo jazdy na motor, czyli kategorii A, trzeba mieć skończone 24 lata (wcześniej 18 lat), w kategorii C trzeba mieć skończone 21 (wcześniej 18 lat), natomiast w kategorii D - trzeba mieć skończone 24 lata (wcześniej 21 lat). Znając zakres przewidywanych zmian wiele osób przyspieszyło swoje starania o uprawnienia. Chcieli zdać egzamin jeszcze na starych zasadach. Jednak jak wskazuje praktyka, to nie wszystko. - Niestety, zdarzają się przypadki, w których dana osoba zdała egzamin na prawo jazdy kategorii A jeszcze w ubiegłym roku, ale dokumenty z WORD-u przychodzą dopiero teraz. Jeśli taka osoba nie ma ukończonych 24 lat, to niestety nie możemy jej teraz wydać prawa jazdy na motocykl - przyznają urzędnicy z wydziałów komunikacji w starostwach. Dlaczego?– Zdanie egzaminu jest jednym z warunków wydania prawa jazdy określonej kategorii. Przedtem, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, organ je wydający dokonuje ostatecznego sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami spełnia wszystkie wymagania określone aktualnie obowiązującymi przepisami - tłumaczy Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Transportu. Dopiero gdy urzędnicy dokonają weryfikacji dokumentów, kierowca zdobywa uprawnienia. Dlatego ci, którzy zdali egzaminy uprawniające do prawa jazdy kategorii A, mogą teraz co najwyżej otrzymać prawo jazdy kategorii A2. Jest to nowa kategoria prawa jazdy uprawniająca do prowadzenia motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Słabym pocieszeniem dla rozczarowanych motocyklistów jest to, że po dwóch latach posiadania prawa jazdy tej kategorii mogą bez kończenia dodatkowych szkoleń ponownie ubiegać się o prawo jazdy na wszystkie rodzaje motocykli - dodał rzecznik resortu.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.2.2013
Miało być prosto, elektronicznie i nowocześnie - piszą posłowie

Grupa posłów Zbigniew Girzyński, Jerzy Materna i Jan Warzecha zgłosiła interpelację (nr 14289) w sprawie zmiany przepisów dotyczących uzyskania prawa jazdy. Adresat minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Zdaniem składających pytania miało być prosto, elektronicznie i nowocześnie, a jest tak, że rocznie setki tysięcy obywateli, będzie musiało odbywać wędrówki do starostw itd. Pytają czy nie można tego rozwiązać prościej? Dzięki uprzejmości wnioskodawców poniżej pełen tekst interpelacji:

 

 

Warszawa, 8.3.2013 r.

Jerzy Materna,

Zbigniew Girzyński

Jan Warzecha

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan Sławomir Nowak

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

I N T E R P E L A C J A

 

w sprawie zmiany przepisów dotyczących uzyskania prawa jazdy.

 

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami prawnymi, żeby zapisać się kurs prawa jazdy po 19 stycznia br. obywatel musi najpierw udać się do starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a w praktyce tam gdzie jest na stałe zameldowany. Do starostwa musi w tym celu dostarczyć świadectwo lekarskie, zdjęcie, zgodę rodziców, jeżeli jest niepełnoletni, oraz wypełnić i złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Od tego momentu starostwo ma dwa dni żeby założyć mu tzw. profil kandydata na kierowcę (PKK). W celu odebrania numeru PKK kandydat na kierowcę ponownie musi udać się do starostwa powiatowego w miejscu zameldowania.

Miało być prosto, elektronicznie i nowocześnie a wyszło na to, że rocznie setki tysięcy obywateli, będzie musiało odbyć wędrówki do starostw, żeby na końcu zapisać się w wybranym OSK na kurs prawa jazdy. Nie wspominamy już o obywatelach uczących się, czy studiujących poza swoim miejscem zameldowania, chodzi nam głównie o wszystkich tych obywateli, którzy mieszkają poza miastami powiatowymi w naszym kraju. Dziesiątki tysięcy obywateli będzie zmuszonych, przez to rozwiązanie, podróżować po kraju, do siedzib starostw, pod które podlegają.

Szanowny Panie Premierze uwzględniając przedstawioną sytuację, prosimy o odpowiedź na pytania:

*          Czy Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej przewidział te dodatkowe ciężary nałożone na obywateli chcących uzyskać prawo jazdy po 19 stycznia 2013 r.?

*          Kto i jakie korzyści odniesie dzięki tej uciążliwej procedurze?

*          Czy nie można rozwiązać tego prościej, nie obciążając tak bardzo obywateli?

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.2.2013
Mimo zdanego egzaminu nie mogli odebrać zaświadczeń ADR

 

 

 

“Urzędnik miał osobiście zlecone zajęcie się tą sprawą, zawalił, jest opóźnienie, dlatego poniesie konsekwencje - powiedział reporterowi RMF FM Jarmuziewicz. Co ciekawe, wiceminister ma jednak świadomość, że i on jest przynajmniej w części odpowiedzialny za skandal. Ja tego doglądam, ja w części odpowiadam za to. Jeśli moi przełożeni uznają, że to spóźnienie jest tak dramatyczne w skutkach, jestem do dyspozycji” - dodał minister Tadeusz Jarmuziewicz. (Fot.: PD@N 456-64jm)

 

Jak informowaliśmy - za komunikatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - w ubiegłym tygodniu resort zawarł umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych s.a. (PWPW), której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja blankietów zaświadczeń ADR. W mediach zrobiło się głośno. Na jakiej podstawowe znowu PWPW? Podobno opłata za produkcję zaświadczeń PWPW wymyśliło 50 zl, gdy w innych krajach na zachodzie kosztuje ok. 10 euro, kolejny rzut na kasę - czytaliśmy na gorąco. Przypomnijmy, w związku z brakiem stosownych blankietów kierowcy ciężarówek wożący ładunki niebezpieczne, którzy mimo zdanego egzaminu nie mogli odebrać dokumentów, mieli przymusową przerwę w pracy. I problem dotyczył około 2 tys. kierowców, którzy nie mogli dostać blankietów zaświadczających ich uprawnieniach, bo ministerstwo zaspało z przetargiem na nowe blankiety. Resort przeprosił i zapowiedział wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Będą poszukiwali winnego urzędnika w departamencie transportu. Poszkodowani przewoźnicy mówią o pozwach sądowych za utracone zyski. Więcej, mówią, że szykują pozew zbiorowy. Jak informuje RMF 24 – “o kłopotach kierowców Jarmuziewicz dowiedział się "kilka, kilkanaście dni temu". A dziś nie potrafił odpowiedzieć nawet na pytanie, czy to jego podpis widnieje pod ogłoszeniem spóźnionego przetargu. Nie uciekam przed odpowiedzią, nie jestem przekonany, możliwe. Nie wiem. Sprawdzę to - zapewniał. Nowe wzory zaświadczeń dla kierowców przewożących ładunki niebezpieczne obowiązują od początku roku. Przetarg na plastikowe karty resort ogłosił jednak dopiero 31 grudnia”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.2.2013
Niesłyszący kandydat na kierowcę zdaje egzamin na prawo jazdy

Jak informują media, do Polskiego Związku Głuchych wpływają skargi od osób niesłyszących, którym wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie chcą zapewnić tłumaczy języka migowego w trakcie egzaminów na prawo jazdy. Ośrodki egzaminacyjne powołują się na obowiązujące rozporządzenie, które pozwala im podejmować takie decyzje. Obowiązek taki został nałożony ustawą o języku migowym, a jedyne, co osoba niesłysząca musi zrobić, to zgłosić zamiar wizyty w urzędzie przynajmniej trzy dni wcześniej. WORD-ów przepisy ustawy jednak nie realizują. Poseł Marek Plura, który pełnił funkcje sprawozdawcy ustawy, przyznaje, że ustawa nie jest kompletnym rozwiązaniem. - Dostęp do bezpłatnego tłumacza w trakcie egzaminu na prawo jazdy powinien być jednym z najpilniejszych uzupełnień - mówi. I tak tłumacze są obecni podczas egzaminu, ale koszty ponoszą kandydaci na kierowców. Tłumacze są potrzebni, aby przełożyć polecenia egzaminatora przed częścią teoretyczną, ale na czas rozwiązywania testu musi wyjść. Potem towarzyszy niesłyszącemu kursantowi w trakcie części praktycznej. PZG oferuje rabaty przy korzystaniu ze związkowych tłumaczy. Tymczasem Polski Związek Głuchych skierował do ministra transportu pismo (tekst poniżej), w nim wnosi o usunięcie dyskryminujących praktyk i oczekuje odpowiedzi.

 

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (2011.209.1243) (fragment):

 

(...) Art. 9. 1. Organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się.

2. Za usługę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć w szczególności wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.

3. Organ administracji publicznej jest zobowiązany do upowszechnienia informacji o usłudze, o której mowa w ust. 2.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, jest realizowany w sposób powszechnie przyjęty, w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych organu administracji publicznej i w miejscach publicznie dostępnych w tym organie.

Art. 10. 1. Podmiot zobowiązany zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Przepisy art. 7 i art. 8 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis, o którym mowa w ust. 1, nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

Art. 11. 1. Organ administracji publicznej zapewnia, na zasadach określonych w art. 12, dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanych dalej "świadczeniem".

2. Świadczenie może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

3. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

4. Do świadczenia stosuje się odpowiednio art. 8.

Art. 12. 1. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być dokonane w formie określonej przez organ administracji publicznej, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.

3. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

4. Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie. (...)

 

 

(Fot.: PD@N 456-39)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.2.2013
Posłowie stawiają pytania w sprawie opłat za egzamin na prawo jazdy

Opublikowano Interpelację nr 14288 w sprawie zmiany przepisów dotyczących wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zgłaszający: Zbigniew Girzyński, Jerzy Materna i Jan Warzecha. Adresat minister transportu, pytają ministra transportu czy obywatele dopłacać za egzaminy wyznaczone przed 19 stycznia br. Dlaczego resort transportu spowodował taki bałagan zbyt późno ogłaszając stosowne rozporządzenie bez jednoczesnego klarownego wyjaśnienia kwestii ewentualnych opłat bądź też ich braku? - czytamy w interpelacji. Poniżej - dzięki uprzejmości posłów – publikujemy pełne jej brzmienie.

 

 

Warszawa, 8.3.2013 r.

Jerzy Materna,

Zbigniew Girzyński

Jan Warzecha

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pan Sławomir Nowak

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

I N T E R P E L A C J A

 

w sprawie w sprawie zmiany przepisów

dotyczących wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 

Szanowny Panie Ministrze!

8 stycznia 2013 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Obecnie zdecydowana większość WORD-ów w Polsce domaga się dopłat do egzaminów od osób, które mają wyznaczone egzaminy po 19 stycznia 2013 r., mimo iż opłaciły je w momencie zapisywania się przed 19 stycznia.

WORD w Warszawie, odwrotnie niż większość WORD-ów w Polsce, uznał, że osoby które dokonały zapisu na egzamin przed 19 stycznia b. r., a którym termin egzaminu zaproponowano po 19 stycznia br. nie są zobowiązane do wnoszenia opłat uzupełniających do nowej ceny egzaminu. Nie może chyba być tak, że w zależności od sposobu interpretacji tych przepisów WORD-y same ustalają kwestię ewentualnych dopłat i, w zależności od województwa, obywatele mimo jednolitego prawa, są traktowani w odmienny sposób.

Szanowny Panie Ministrze w związku z przedstawioną sytuacją prosimy o odpowiedź na pytania:

Czy obywatele w tej sytuacji powinni, czy też nie powinni dopłacać? Dlaczego resort transportu spowodował taki bałagan zbyt późno ogłaszając stosowne rozporządzenie o wysokości opłat za egzamin bez jednoczesnego klarownego wyjaśnienia kwestii ewentualnych dopłat bądź też ich braku, w przypadku wcześniejszego uiszczenia niższej opłaty za egzamin?

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.2.2013
Ustawa o kierujących. Posłanka czeka na sugestie i informacje

 

 (Fot.: PD@N - 456-57jf)

 

Posłanka Joanna Fabisiak (fot.) w dniu 8 lutego br. złożyła na ręce marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz dwie interpelacje: nr 14221 i nr 4422. Pierwsza w sprawie podniesienie granicy wieku dla zdających egzamin na prawo jazdy kategorii C i C+E po wejściu w życie noweli ustawy o kierujących pojazdami. Druga - w sprawie sytuacji osób prowadzących ośrodki szkolenia kierowców po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami. W związku z długotrwałymi procedurami w Kancelarii Sejmu, o treść obu poprosiliśmy panią poseł i otrzymaliśmy je natychmiast. Poniżej publikujemy je w całości i zachęcamy do lektury. Posłanka oczekuje napisała: Jeśli będzie Pani miała sugestie czy informacje od czytelników z prośba o rozwiązanie problemu, proszę pisać. Czekamy na wypowiedzi, piszcie Państwo - prześlemy je.

 

 

Warszawa, 8 lutego 2013 r.

Joanna Fabisiak

Poseł na Sejm RP

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu

Szanowny Panie Marszałku,

zgodnie z art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu składam interpelację do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka w sprawie podniesienia granicy wieku dla zdających egzamin na prawo jazdy kategorii C i C+E po wejściu w życie nowelizacji Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Z poważaniem,

Szanowny Panie Ministrze,

zwrócili się do mnie kursanci na prawo jazdy kat. C i C+E z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji, w której się znaleźli po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Wspomniana nowelizacja podniosła minimalną granicę wieku umożliwiającą zdawanie egzaminu z 18 na 21 lat. Napisały do mnie osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy kat. C lub C+E, niektórzy zdali również egzamin teoretyczny, niestety po wejściu w życie nowelizacji ustawy nie pozwolono im podejść do egzaminu praktycznego z powodu podniesienia minimalnego wieku.

Szanowny Panie Ministrze, rozumiem iż doskonałym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby ukończenie kwalifikacji wstępnej, lecz dla wielu osób szkolenie to jest zbyt dużym kosztem (koszt szkolenia obecnie wynosi ok 3000-3500 zł). Młodzież, która uczęszczała na kurs na prawo jazdy kat. C lub C+E i nie może przystąpić do egzaminu na dotychczasowych zasadach, czuje się rozczarowana. Ci młodzi ludzie są rozgoryczeni, iż pieniądze, które wydali na kurs, badania lekarskie i egzamin, przepadną. A koszty te dla przeciętnego nastolatka są ogromne.

Ponadto w art. 134 Ustawy o kierujących pojazdami dodano przepisy przejściowe regulujące prawa osób, które są w trakcie egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. A, a w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają nowych wymagań wiekowych (obecnie 18 lat, nowe przepisy 24 lata). Osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, które ukończyły szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. A, będą mogły przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. A2, a następnie bez konieczności ukończenia dodatkowego szkolenia będą mogły po spełnieniu warunków ustawowych przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. A.

Szanowny Panie Ministrze, dlaczego podobnych rozwiązań oraz okresów przejściowych nie wprowadzono dla osób, które są w trakcie egzaminu na prawo jazdy kat. C lub C+E? Czy rozważał Pan Minister możliwość dopuszczenia do egzaminu na starych zasadach, te osoby które zdały egzamin teoretyczny kat. C lub C+E, lecz z zaznaczeniem, by prawo jazdy mogli odebrać po ukończeniu 21 roku życia?

Z poważaniem,

 

 

 

Warszawa, 8 lutego 2013 r.

Joanna Fabisiak

Poseł na Sejm RP

Szanowna Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu

 

Szanowny Panie Marszałku,

zgodnie z art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu składam interpelację do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Sławomira Nowaka w sprawie sytuacji osób prowadzących ośrodki szkolenia kierowców po wejściu w życie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Z poważaniem,

 

Szanowny Panie Ministrze,

zwrócili się do mnie przedstawiciele Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji, w której się znaleźli po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Ich zdaniem nowelizacja tejże ustawy spowoduje wyeliminowanie mniejszych ośrodków szkolenia kierowców, pozostaną jedynie ośrodki w dużych miastach.

Art. 23 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. wprowadza metodę szkolenia teoretycznego w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (tzw. e-learning). Art. 26 ust. 2 zaznacza, że szkolenie osób z wykorzystaniem e-learningu może być przeprowadzone wyłącznie przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań. Wymagania te zostały wyszczególnione przez ustawodawcę w art. 31., a są to m.in.:

- prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kat. A, B, C i D prawa jazdy

- posiadanie pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kat. A, B, C i D.

Zapis ten budzi niepokój właścicieli ośrodków szkolenia kierowców terenowych oraz z małych miejscowości. Nie będą mogli prowadzić szkoleń e-learningowych na samochody o dopuszczalnej masie całkowitej <3,5 tony mimo, że mają wielu chętnych, gdyż nie spełniają dodatkowych wymagań (nie dysponują składami pojazdów ciężarowych oraz autobusów). Z pewnością większość terenowych ośrodków szkolenia kierowców oraz z małych miejscowości jest w stanie prowadzić szkolenie w systemie informatycznym, spełniając wszelkie wymagania ustawowe zarówno lokalowe, sprzętowe oraz zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach. Nie posiadają jedynie autobusu czy samochodu ciężarowego, gdyż na takie szkolenie nie ma chętnych, w przeciwieństwie do szkoleń na kat. B.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

Czy nie obawia się Pan Minister zmonopolizowania usług szkolenia kierowców przez największe i najbogatsze ośrodki szkolenia, które dysponują także składami pojazdów ciężarowych oraz autobusów, których posiadanie jest niezbędne wg w/w ustawy, by móc prowadzić szkolenia w systemie informatycznym? Czy ustawa w takiej formie poprawi jakość nauczania czy doprowadzi tylko do wyeliminowania konkurencji przedsiębiorców w mniejszych miejscowościach?

Z poważaniem,

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.2.2013
W sprawie egzaminów praktycznych kat. C i C+E

Interpelacja nr 14091 w sprawie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. C i C+E, zgłaszający poseł Łukasz Borowiak, adresat minister transportu. Treść interpelacji niedostępna.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.2.2013
W sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu?
Kategorie:  » pijani rowerzyści  » Sejm RP

Do kancelarii Sejmu RP odnotowano złożenie interpelacji oznaczonej numerem 14263 w sprawie kary za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. Zgłaszający poseł Tomasz Szymański, adresat - minister sprawiedliwości. Niestety treść nie jest dostępna.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.2.2013
W sprawie radarowego pomiaru prędkości
Kategorie:  » fotoradary  » Sejm RP

Interpelacja nr 14216 w sprawie radarowego pomiaru prędkości na drogach w Polsce, zgłaszający Łukasz Krupa, adresat minister transportu. Tymczasem tyle informacji, niestety jej treść niedostępna.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
14.2.2013
Na samochody zrzucali bryły lotu. Zarzut zabójstwa

W miejscowości Biadoliny Radłowskie pod Tarnowem doszło do tragedii na autostradzie A4 w okolicach Tarnowa. Trzej nastolatkowi (17 i 16 lat) zrzucali bryły lodu z wiaduktu celowali w samochody jadące autostradą. Jedna z nich przebiła przednią szybę nadjeżdżającego tira i wpadła do kabiny. 46-letni kierowca stracił panowanie nad kierownicą, uderzył w bariery. W szoku wyszedł jeszcze z samochodu, ale stracił przytomność. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarł w skutek odniesionych obrażeń - mówi Dariusz Nowak, rzecznik małopolskich policjantów. Policja zatrzymała nastolatków, którym postawiono zarzut zabójstwa. Podejrzanym grozi od 8. do 25. lat pozbawienia wolności. Prokurator rejonowy uznał, że działali w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia osób poruszających się tą drogą - poinformowała prokurator Elżbieta Potoczek-Bara z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Dodała, że także 16-latkom, choć nie są pełnoletni, prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa. .Sekcja zwłok kierowcy wykazała, że mężczyzna, po uderzeniu w klatkę piersiową, zmarł wskutek wielonarządowych obrażeń klatki piersiowej i brzucha. Miał złamane wszystkie żebra i uszkodzone narządy wewnętrzne. Prokurator i biegły, którzy prowadzili oględziny na miejscu wypadku, znaleźli w kabinie tira duże bryły lodu. Po zważeniu odłamków lodu okazało się, że ważyły one 16 kg.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
14.2.2013
Procedury awaryjnego postępowania dla ośrodków egzaminowania

Z datą 14 lutego br. opublikowano projekt rozporządzenia ministra transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Nowela dotyczy sposobu obiegu dokumentów kandydatów na kierowców. Jak zostaje to przypomniane w uzasadnieniu w początkowej wersji projektu dziś już obowiązującego rozporządzenia, otóż wówczas zaproponowano dwie równoległe metody obsługi kandydatów na kierowców w procesie ubiegania się o uprawnienia tj. metodę papierową opartą na drukowanym profilu kandydata na kierowcę, oraz metodę elektroniczną opartą na elektronicznym profilu kandydata na kierowcę. Podczas prac legislacyjnych, uwzględniając zgłoszone uwagi, postanowiono, że będzie to wyłącznie obieg elektroniczny oparty na wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Jak wiemy – przy tworzeniu procedury nie uwzględniono trybu postępowania z osobami egzaminowanymi w przypadku awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej łączność pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Taka awaria, w zależności od jej wielkości, może skutkować brakiem obsługi kandydatów na kierowców. I tak, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości obsługi ubiegających się o uprawnienia zaproponowano zastosowanie procedury awaryjnego postępowania w przypadku gdy zaistnieje awaria systemu w word. Zmienione procedury obejmują oświadczenie o spełnieniu wymagań, które obligatoryjnie składa zgłaszający się na egzamin kandydat na kierowcę. Następnie dokonywane jest także sprawdzenie, czy kandydat nie przystępuje do egzaminu w innym word - tu formą dopuszczalną jest kontakt ze starostwem, które wygenerowało profil kandydata na kierowcę. Starostwo dokona zablokowania profilu w konkretnym ośrodku egzaminowania. Określono także procedurę postępowania przy przesyłaniu informacji do właściwego starosty. Dyrektor WORD zobowiązany zostaje do informowania właściwego organu nadzoru o zastosowaniu procedury awaryjnej.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
15.2.2013
I procedury awaryjne dla starostwa
Kategorie:  » profil kandydata na kierowcę (pkk)  » starostwa  » WORD

Opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Sygnowano je datą 15 lutego br. Jak wiemy w przywołanym rozporządzeniu określono m.inn. sposób obiegu dokumentów w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, a tu przede wszystkim w ośrodku egzaminowania. Ostatecznie przewidziano tylko tzw. drogę elektroniczną dokumentów kandydata na kierowcę. Nie przewidziano procedur dla sytuacji awaryjnych. Takie zaproponowane zostają w projekcie do rozporządzenia, aby ostatecznie zagwarantować osobom egzaminowanym ciągłość zapisów na egzamin oraz przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy pomimo awarii systemu teleinformatycznego. Proponowane jest dodanie paragrafu 7a i 7b precyzujących procedury postępowania, a tu przede wszystkim: sprawdzenie przez organ wydający prawo jazdy w systemie teleinformatycznym czy profil kandydata na kierowcę nie jest zablokowany przez inny ośrodek egzaminowania; zablokowanie profilu w celu umożliwienia przeprowadzenia egzaminu i przesłanie takiej informacji do ośrodka; informowania ośrodka o przeszkodach dla przeprowadzenia egzaminu np. już zablokowanym profilu, informacji o kandydacie wykluczających jego przystąpienie do egzaminu; informowania o odblokowaniu profilu; gdy wpłynie informacja z word o wyniku egzaminu organ wydający prawo jazdy uzupełnia o te informacja profil kandydata i przesyła informację o tym fakcie do tego ośrodka. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
15.2.2013
W oczekiwaniu na rozporządzenie o badaniach kierowców
Kategorie:  » badania lekarskie  » badania psychologiczne  » starostwa

Ustawa o kierujących pojazdami stwarza ogromne problemy urzędnikom, którzy mają ją stosować. Wątpliwości dotyczą np. przerzucenia na starostwa obowiązku kierowania na badania psychologiczne i lekarskie, co urzędnicy mają robić w drodze decyzji administracyjnej. Do tej pory na takie badania kierowała policja. W praktyce wyglądało to tak, że złapany na jeździe pod wypływem alkoholu kierowca dostawał w ciągu miesiąca wezwanie do odbycia badań. Jednocześnie do sądu był przesyłany wniosek o ukaranie. Teraz zgodnie z art. 99 ustawy o kierujących (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 131 ze zm.) skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne dostaje osoba, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, a na psychologiczne – kierowca, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych. Artykuł 101 tego aktu nakazuje kierowcy poddanie się takim badaniom w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Potem w ciągu kolejnych dwóch miesięcy należy przedstawić staroście odpowiednie orzeczenie lekarskie lub psychologiczne – dopiero wówczas można otrzymać prawo jazdy z powrotem. Jednak przepis ten wskutek ostatniej nowelizacji wejdzie w życie dopiero 4 stycznia 2014 roku – przypomina “Dziennik Gazeta Prawna”. A co dzisiaj? Wiele wątpliwości np. na jakiej podstawie wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w stosunku do kierowcy, który się badaniom nie podda – pytają więc urzędnicy w starostwach. Narzekają, że ani ustawa, ani wzór uzasadnienia decyzji o skierowaniu na badania nie precyzuje, gdzie ma być ono wykonane. Regulowało to rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodnie z którym badanie takie trzeba było wykonywać w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Jednak rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 123 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. A ten został wraz z wejściem w życie ustawy o kierujących uchylony.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.2.2013
Czas na nowelizacje. Wszystkie dostępne w ePD

Baza ujednolicanych aktów prawnych ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) uaktualniona została o akty wnikające ze zmiany stanu prawnego na 16 lutego 2013 r. Do pobrania - przygotowano zestaw najnowszych projektów rozporządzeń ustawy o kierujących pojazdami, akty rzeczywiste oraz tekst ujednolicony rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Dostępne są także:

 

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 16.2.2013 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Projekt

rozporządzenia

w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucja, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

Projekt

rozporządzenia

w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (2012)

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (2013)

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA

/ kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.2.2013
Krajowy Punkt Kontaktowy wymieni informacje z innymi krajami UE

 

 

Już nie unikniesz kary z zagranicznych fotoradarów. (Fot.: PD@N 456-29, 25, 27 i 26jm)

 

Opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma umożliwić łatwiejsze dotarcie do kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego poza granicami kraju. Obecnie taki kierowca miał duże szanse na uniknięcie odpowiedzialności, bowiem często zagraniczne policje nie wnioskują do krajowych służb wniosków o ustalenie tożsamości sprawcy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sytuacja diametralnie ulegnie zmianie, tę ostatnią wymusza unijna dyrektywa. - Wystarczy, że policja z któregoś państwa UE wystąpi o dane polskiego kierowcy, który np. przekroczył prędkość. Kiedy je otrzyma, wyśle wezwanie do wskazania kierowcy. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi, ukarze mandatem właściciela - informował media Mariusz Wasiak z Komendy Głównej Policji. Jeśli kierowca nie zapłaci, zagraniczny sąd orzeknie grzywnę, a tę ściągnie polski komornik.

I tak resort proponuje przede wszystkim wprowadzenie do tekstu ustawy nowego rozdziału zatytułowanego - Krajowy Punkt Kontaktowy. Tę instytucję będzie prowadził minister właściwy do spraw wewnętrznych. Zadaniem KPK ma być wymiana informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz uprawnionymi służbami, w zakresie danych dotyczących pojazdów oraz właścicieli lub posiadaczy pojazdów. Wymiana informacji, następuje w celu ułatwienia identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie naruszeń definiowanych zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego popełnienia naruszenia, podczas prowadzenia pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na terenie RP lub podczas kierowania pojazdami zarejestrowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jakie to będą informacje? Otóż mają dotyczyć: niestosowania się do ograniczenia prędkości, niedopełnienia obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego lub podobnie działającego środka, niedopełnienia obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych, wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku lub innych środków łączności podczas kierowania pojazdem. Nowela ustawy przewiduje także zmiany w ustawach o: Policji; Straży Granicznej; strażach gminnych; Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia; transporcie drogowym; Służbie Celnej. Zmiany mają wejść w życie z dniem 7 listopada 2013 r.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.2.2013
Posłanka Kloc o systemie przekazywania danych kandydata na kierowcę

Odnotowano zgłoszenie interpelacji oznaczonej numerem 14601 w sprawie systemu przekazywania danych pomiędzy starostwami, ośrodkami szkolenia kierowców i wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Zgłaszającym jest posłanka Izabela Kloc, adresatem minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
18.2.2013
Ministerstwo: nadzór niepotrzebny, baza nie istnieje

Na stronach portalu INTERIA pl. MOTORYZACJA czytamy: "Nie musimy zatwierdzać bazy pytań na egzamin z prawa jazdy" - tłumaczy Ministerstwo Transportu. Według resortu, za poziom merytoryczny egzaminu odpowiadają ośrodki egzaminowania oraz firmy, które przygotowały zestawy. Co więcej, zdaniem urzędników ministra Sławomira Nowaka, coś takiego jak baza pytań w ogóle nie powinna istnieć. Zgodnie z ustawą baza nie powinna zawierać dwóch, czy trzech tysięcy gotowych pytań z odpowiedziami, tylko zbiór rozwiązań, z których w trakcie egzaminu kompletowane są gotowe pytania. O zdjęcie ze znakiem zakazu skrętu w lewo można zapytać na kilka różnych sposobów. Dlatego, resort ministra Sławomira Nowaka uważa, że nie musi nadzorować bazy, bo de facto ona nie istnieje. - Poza tym, nadzór nad stroną merytoryczną egzaminu przekazano WORD-om - podkreśla rzecznik Ministerstwa Transportu Mikołaj Karpiński. - Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego odbierając te pytania muszą sprawdzić ich zawartość - dodaje.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
18.2.2013
Śledztwo trwa od 2010 roku
Kategorie:  » korupcja  » WORD

Trzy kolejne osoby - egzaminatora oraz pośredników - zatrzymali małopolscy policjanci w śledztwie dotyczącym korupcji przy egzaminach na prawo jazdy – poinformowała PAP Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji. Według ustaleń policji dwaj mężczyźni, pośredniczący w ułatwianiu za pieniądze zdania egzaminu na prawo jazdy, poszukiwali chętnych do skorzystania z takiej oferty m.in. poprzez ogłoszenia w internecie. Zazwyczaj za usługę przyjmowali ok. 10 tys. zł - część tej kwoty przeznaczali na opłacenie egzaminatora, reszta stanowiła ich zysk. Chętnych nie brakowało. Wobec jednego z pośredników zastosowano tymczasowe aresztowanie, pozostali mężczyźni po złożeniu obszernych wyjaśnień usłyszeli zarzuty i zostali oddani pod policyjny dozór. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone od stycznia 2010 roku. W sumie zatrzymano już 15 osób, którym przedstawiono łącznie ponad 200 zarzutów m.in. korupcyjnych. Wśród podejrzanych jest m.in. b. dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, właściciele oraz instruktorzy szkół jazdy z województwa małopolskiego, egzaminator i pośrednicy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
19.2.2013
Jest propozycja zmian w sprawie opłat za egzamin

(Fot.: PD@N 456-68)

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. W uzasadnieniu projektu czytamy: ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne przepisów mogące skutkować działaniem na niekorzyść osób przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy powstała pilna konieczność przygotowania zmiany przepisów polegająca na doprecyzowaniu sposobu naliczania opłaty dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły przystąpić do egzaminu państwowego lub jego części w wyznaczonym terminie i poinformowały o tym w odpowiednim czasie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. I dalej dowiadujemy się: możliwa interpretacja przedmiotowego rozporządzenia pozwalała Word w ww. przypadku na odmówienie zaliczenia wniesionej opłaty na poczet kolejnego egzaminu i żądania dokonania kolejnej wpłaty za egzamin. W szczególności było to związane z literalnym zastosowaniem przepisu par. 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995). Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu. Rozporządzenie ma obowiązywać w dniu następnym po jego publikacji.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
19.2.2013
Komisja Infrastruktury: parlamentarzyści o przewoźnikach drogowych

 

(Fot.: PD@N 456-38)

 

Drugi dzień 34. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad przewidziano m.inn. sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 812 i 1090) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów - sprawozdawca poseł Stanisław Żmijan. Przypomnijmy - projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, a dotyczy wdrożenia przepisów z "pakietu drogowego" PE i Rady z października 2009 r., na który składają się trzy rozporządzenia dotyczące warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych. Zgodnie z projektem ustawy wykonywanie krajowego transportu drogowego wymagać będzie uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego będzie uwarunkowane uzyskaniem odpowiedniej licencji wspólnotowej. Decyzją podjętą w efekcie II czytania na posiedzeniu Sejmu projekt skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. W godzinach późniejszych odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury (fot.), która uchwaliła wniosek, aby przyjąć wszystkie poprawki. Dodajmy w czasie drugiego czytania zgłoszono 13 poprawek. Komisja wniesie o ich przyjęcie, a dotyczyły m.inn. przesłanek i wymogów jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, aby uzyskać odpowiednią licencję uprawniającą do wykonywania krajowego transportu drogowego oraz zmiany w treści klauzuli zastępującej pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Sprawozdawca - poseł Stanisław Żmijan. Wyznaczono do 21 lutego do godz. 12.00 termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Tadeusz Jarmuziewicz.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.2.2013
Informacje o szkoleniach kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych wysłuchała informacji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych o szkoleniach kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Tadeusz Jarmuziewicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Stanisław Rakoczy. Ministrowie krótko przedstawili informację na temat szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych ze szczególnym odniesieniem się do kierowców ochotniczych straży pożarnych. W przeprowadzonej dyskusji zarówno posłowie, jak i przedstawiciele resortów zgodzili się, że problem związany jest z przepisem art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i dotyczy obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przez kierowców OSP. Ustawa weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., a kursy ma prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego. Tego typu rozwiązanie ustawowe stwarza sytuację, w której kierowcy samochodów uprzywilejowanych OSP przechodziliby dwukrotnie szkolenie dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. To samo będzie dotyczyło również kierowców pojazdów uprzywilejowanych wielu innych służb mundurowych, które w ramach szkoleń wewnętrznych przechodzą szkolenia w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Ciężar szkoleń ponosić mają gminy, co może wpłynąć niekorzystnie na ich gospodarkę finansową. Zgodzono się z tym, że problem rozwiązany może być na drodze ustawowej w kierunku odstąpienia od konieczności dwukrotnego podnoszenia kwalifikacji w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi przez służby mundurowe. Komisja planuje podjąć inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.2.2013
Kierowca nie miał prawa jazdy, jednak mandat otrzymał... pasażer
Kategorie:  » mandaty  » pasażerowie

Dziennikarze portalu Onet.pl pytają - czy można ukarać mandatem pasażera, zamiast kierowcy prowadzącego samochód? Policjanci z Komendy Powiatowej w Głubczycach nie widzieli przeciwwskazań. Zdarzenie miało miejsce podczas rutynowej kontroli drogowej. Wówczas okazało się, że kierowca nie ma prawa jazdy. Zostało mu ono zatrzymane. Mocno zdziwionemu pasażerowi policjanci zaproponowali 300 złoty mandat. Na blankiecie napisano, że został nałożony za ”dopuszczenie przez użytkownika do prowadzenie pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień”. Zgodnie z art. 94 paragraf 1 brzmi” “Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny”. Natomiast art., 96 paragraf 2 mówi: “Tej samej karze (...) za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenie pojazdu na drodze publicznej przez osobę nie mającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu (...)”. Zgodnie z przepisami mandat mógł być jak najbardziej nałożony na pasażera, ale tylko pod warunkiem, ze byłby on osobą która wypożyczyła z wypożyczalni ten pojazd.

 

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:Art. 96. § 1.Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie pojazdu,

2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,

3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,

5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,

6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3-6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono - kierownik jednostki dysponującej pojazdem.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. (...)

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.2.2013
Komisja Infrastruktury o nowelizacji ustawy o kierujących

Odbyło się 113. posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, poświęcone dyskusji nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Komisja – jak informuje kancelaria - podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Projekt m.in.: - uwzględnia w ustawie grupę zawodową psychologów wykonujących badania psychologiczne w transporcie drogowym (chodzi o uwzględnienie w nowych rejestrach psychologów i umożliwienie wykonywania zawodu w zakresie psychologii transportu), - dotyczy uprawnień do kierowania pojazdami żołnierzy sił zbrojnych USA na terenie Polski, - ma na celu rozpoczęcie procedury podpisania umowy międzynarodowej w zakresie uznawania na terytorium RP praw jazdy obywateli Turcji. Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono posła Jerzego Szmita.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.2.2013
O kursach reedukacyjnych już dzisiaj

 

 (Fot.: PD@N 456-95)

 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami kursy reedukacyjne mają się rozpocząć od 4 stycznia 2016 r. Jeszcze w grudniu odbyły się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe treści rozporządzenia dotyczącego kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego trwają. Jednym z wzbudzających kontrowersje elementem rozstrzygnięć były terminy organizacji kursu. Mają one trwać cztery dni (28 godzin zajęć) a odbywać się mają wyłącznie w dni powszednie dni tygodnia. Odmienne stanowisko zaprezentował tu resort spraw wewnętrznych. Nie znajdował on uzasadnienia takiej decyzji, wnosił o zmianę polegającą na określenie, iż kurs będzie realizowany odpowiednio w I, II, III i IV dzień kursu. Uzasadniano, iż organizacja wyłącznie w dni powszednie będzie stanowiło uciążliwość dla uczestników kursu. “Dziennik Gazeta Prawna” przywołuje na swoich łamach dwie wypowiedzi: - Należy zauważyć, że prowadzenie kursu reedukacyjnego w dni powszednie ma stanowić dodatkową uciążliwość dla osób skierowanych na ten kurs - to odpowiedź Macieja Jankowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu. - Nie tylko mamy przekroczenie delegacji ustawowej, ale i rozwiązanie jest niekonstytucyjne. Jakiekolwiek uciążliwości czy dodatkowe obciążenia dla obywateli muszą być po pierwsze proporcjonalne, a po drugie przewidziane ustawowo. Ustawodawca się na ten temat nie wypowiedział, lecz uznał, że kurs reedukacyjny, jak sama nazwa wskazuje, nie ma być uciążliwością, ale mieć zadanie reedukacyjne, prewencyjne i prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - komentował Maciej Wroński, radca prawny Ogólnopolskiego Związku Przewoźników Drogowych. Odnosząc się do zgłoszonych uwag resort nie odstąpił od wersji organizacji kursu w dni powszednie. Stanowisko to uznane zostało za niezrozumiale i nieracjonalne. Ostatecznej wersji projektu nie znamy, dostępna jest wyłącznie ta z listopada 2012.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.2.2013
Pierwszy krok do ustawowego zniesienia ochrony immunitetowej
Kategorie:  » piraci drogowi  » mandaty  » Sejm RP

Jak poinformowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz, grupa posłów złożyła - zapowiadany od kilku tygodni - projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustaw o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Projekt jak odnotowano dotyczy umożliwienia posłom i senatorom, a także innym podmiotom, którym przysługuje ochrona immunitetowa, przyjęcie mandatu karnego w przypadku popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Na jej podstawie ma być możliwe karania parlamentarzystów i innych osób objętych immunitetem (czyli posłów, senatorów, prokuratorów, szefa IPN, rzecznika praw dziecka, generalnego inspektora ochrony danych osobowych), za wykroczenia drogowe od razu po zdarzeniu. Przyjęcie mandatu karnego albo uiszczenie grzywny za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji automatycznie stanowiłoby oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie. W sytuacji, gdyby osoby te odmówiły przyjęcia mandatu, uprawnione organy będą mogły - tak jak dotychczas - za pośrednictwem prokuratora generalnego, wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, "w przypadku drobnych wykroczeń drogowych konieczność każdorazowego występowania do Sejmu lub Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody jest niefunkcjonalna i nieuzasadniona". Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.2.2013
Pijany kierowca recydywista odsiedzi osiem lat

(Fot.: PD@N 456-93psp)

 

Sąd utrzymał wyrok w sprawie dramatycznego wypadku z lata 2011 r. Sędzia nie miał wątpliwości co do winny sprawcy wypadku, w którym zginął drugi kierowca. Wypadek miał miejsce 1,5 roku wcześniej. Andrzej Karbowiak jechał z Konstancina na Ursynów. Był na ul. Rosoła, gdy z naprzeciwka nadjechał rozpędzony volkswagen polo. Kierowca zabrał się do wyprzedzania w miejscu, gdzie droga zwęża się do jednego pasa. Najpierw uderzył w jeepa, później w peugeota. Auta dachowały, ranni trafili do szpitala. Kierowca peugeota marł ponad dwa miesiące po wypadku, nie odzyskawszy przytomności. Sprawca kierował samochodem, który nie był jego własnością. Wsiadł za kierownicę, bo namówili go koledzy, zresztą też pijani. Alkomat pokazał później ponad 2 promile alkoholu. Dwa lata wcześniej właśnie za jazdę po pijanemu stracił prawo jazdy. Jak podkreślał sąd, mężczyzna nie dość, że złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, nie dość, że jechał po pijanemu, to jeszcze nadmiernie przekroczył prędkość i nieprawidłowo wyprzedzał. A potem jeszcze ukrywał się przed policją przez ponad pół roku. Sąd odwoławczy nie znalazł podstaw, by - jak chciał adwokat - uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego zbadania. Bogdan Brzost spędzi w więzieniu osiem lat. Przez dziesięć lat nie będzie też mógł wsiąść za kierownicę. Sąd uznał wczoraj jedynie, że niesłusznie skazano go na zapłatę nawiązki (50 tys. zł) na rzecz wdowy po Andrzeju Karbowiaku. Przepisy stanowią bowiem, że nawiązkę można bowiem zasądzić jedynie pokrzywdzonym, którzy żyją.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.2.2013
Sejmowa podkomisja stała o egzaminach na prawo jazdy

 

(Fot.: PD@N 456-37)

 

Obradowała podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa Komisji Infrastruktury. Debata dotyczyła realizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie zasad egzaminowania kandydatów na prawo jazdy i sposobu przygotowania testów egzaminacyjnych oraz liczby osób zdających pozytywnie (w stosunku do liczby przystępujących do egzaminu) egzamin na prawo jazdy na nowych zasadach, w poszczególnych województwach, a także postępowaniu z osobami, które zdały egzamin zgodnie ze starymi przepisami, a nie otrzymują prawa jazdy na podstawie nowych przepisów.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
21.2.2013
Obowiązek informowania o terminie, czasie i miejscu szkolenia

 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (fragment):

Art. 27. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;

2) prowadzić dokumentację kursu;

3) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, informację o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

4) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs: (...).

 

 

Nałożony na przedsiębiorców prowadzących osk obowiązek przedstawiania staroście, informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu wywołuje wiele wątpliwości. W uzasadnieniu do projektu ustawy autorzy wskazywali, że celem jest podniesienie jakości szkolenia. “Dziennik Warto Wiedzieć” po pierwsze wyjaśnia pojęcie “kursu”. Tu przywołuje definicję ustawową, gdzie kurs określany jest jako forma prowadzenia szkolenia (art. 23 ust. 1 i 2), składająca się z części teoretycznej, części praktycznej, nauka udzielania pierwszej pomocy, egzamin wewnętrzny. Prowadzący ośrodek rozpoczynając zajęcia z uczestnikami kursu powinien mieć już zaplanowany przebieg kursu. Oczywiście w przypadku zajęć teoretycznych jest możliwe w miarę precyzyjne zaplanowanie kursu, o tyle w przypadku zajęć praktycznych mogą zaistnieć tu duże utrudnienia po stronie osób prowadzących ośrodek. Informowanie o tych terminach ma umożliwić starostwu ewentualne prowadzenie kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach, zatem informacja ma przede wszystkim ułatwić staroście zaplanowanie kontroli ośrodka (art. 44 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy). Powstaje więc kwestia odstępstw od planowanego i rzeczywistego przebiegu planowanego kursu i ewentualnej kary wobec prowadzącego ośrodek. Redakcja wyjaśnia, iż tylko nieprzedstawienie informacji w ustawowym terminie jest traktowane jako rażące naruszenie prawa, co daje podstawę do wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. I dalej czytamy: w przypadku dużych odstępstw pomiędzy treścią informacji a rzeczywistym przebiegiem kursu powinno to być wskazane w protokole i być przedmiotem zaleceń pokontrolnych. Dopiero nie wykonanie zaleceń pokontrolnych może stanowić podstawę do wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności regulowanej.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
21.2.2013
Resort mówi o popełnieniu przestępstwa przy przetargu

 

(Fot.: PD@N 456-8)

 

Jak podała Polska Agencja Prasowa - do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ wpłynęło zawiadomienie ministerstwa transportu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez konsorcjum ITS-Sygniti przy przetargu na system do egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. A dokładnie, że konsorcjum podało nieprawdę w dokumentacji. Mowa tu o informacji dotyczącej dostępu do systemu teleinformatycznego organów wydających prawa jazdy. Wiceminister Tadeusz Jarmuziewicz podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. transportu i drogownictwa mówił w tej sprawie: “jedna z ofert została tak zredagowana, że (...) mogło zaistnieć i według mnie jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i skierowałem sprawę do prokuratury”. - W zawiadomieniu wskazano, że ten system nie jest zintegrowany z systemem wydającym prawa jazdy - powiedziała rzeczniczka prokuratury prokurator Renata Mazur. Jak poinformowała decyzję w sprawie ewentualnego wszczęcia śledztwa prokuratura podejmie w ciągu najbliższych trzech tygodni. - Od tego też zależy ewentualna kwalifikacja tego czynu - powiedziała Mazur.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
21.2.2013
W sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach
Kategorie:  » ruch drogowy  » Sejm RP

Podczas posiedzenia plenarnego nr 34 Sejmu RP ogłoszona została interpelacja posłów Małgorzata Kidawy-Błońskiej i Marcina Kierwińskiego z dnia 15 lutego br. oznaczona numerem 14489 w sprawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Adresat - minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
22.2.2013
Instytut Transportu Samochodowego: OŚWIADCZENIE

Poniżej oświadczenie Instytutu Transportu Samochodowego wydane w związku z informacjami medialnymi dot. systemu teleinformatycznego dla WORD. Przypomnijmy - konsorcjum ITS-Signity - jest jednym w dwu dostawców systemów teleinformatycznych do WORD-ów. Dzisiejsze oświadczenie jest reakcją na ogłoszoną w mediach decyzję resortu transportu, który skierował do prokuratury zawiadomienie o rzekomych nieprawidłowościach przy przetargach na system obsługi egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w ośrodkach egzaminacyjnych.

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi, które pojawiły się w dniu wczorajszym tj. 21 lutego 2013 r. w kontekście “zawiadomienia przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez niektórych funkcjonariuszy publicznych (zatrudnionych w ITS), wymienionych w art. 231 §1 lub §3 oraz art. 271 §1 Kodeksu Karnego", Instytut Transportu Samochodowego oświadcza, że:

Zgodnie z wymaganiami ogłoszenia przetargowego wynikającymi z rozporządzenia dotyczącego systemu teleinformatycznego dla WORD, Konsorcjum ITS/Signity podało prawdziwe informacje nt. dostępu do systemu teleinformatycznego starostw powiatowych.

System teleinformatyczny dla WORD został wdrożony przez ITS/Sygnity w dniu wejścia w życie nowych przepisów ustawy o kierujących tj. 19.01.2013 roku. Konsorcjum ITS/Sygnity jest od dawna gotowe do integracji systemów pomiędzy WORD-ami, a starostwami.

Do chwili obecnej w oparciu o oprogramowanie konsorcjum ITS/Sygnity, przeprowadzono ponad 100 000 egzaminów, w których zdawalność egzaminu teoretycznego wynosi średnio około 30%, a chwilami sięga nawet 50%.

Niestety, pomimo podjętego szeregu starań i oficjalnych działań, z przyczyn niezależnych od ITS/Sygnity, konsorcjum wciąż nie może uzyskać dostępu do Interfejsu/PKK.

Konsorcjum ITS/Sygnity podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że dostęp do interfejsu dla WORD powinien być nieodpłatny. Stanowisko to zostało poparte przez:

*          Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji z 15 grudnia 2012r, 14, 22 i 25 stycznia 2013 r. (kierowane również do MSP, MSW i MTBiGM),

ˇ          Konwent Marszałków Województw z 20 lutego 2013 r.,

*          Stanowisko 35 WORD, z 11 lutego 2013 r. skierowane do MTBiGM, MSW, MSP i Marszałków Województw,

*          Stanowisko 35 WORD skierowane do Związku Powiatów Polskich i Unii Metropolii Polskich z 12 lutego 2013 r. (do wiadomości MTBiGM, MSW, MAiC i MSW).

*          ITS/Sygnity uważa działania blokujące dostęp do PKK za łamanie obowiązujących przepisów i przejaw praktyk nieuczciwej konkurencji oraz zamierzonych działań, mających na celu monopolizację rynku oprogramowania dla WORD.

W tej sprawie w dniu 19 lutego 2013 r. firma Sygnity złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo dotyczące działań Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych o “podejrzenie stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów". Konsorcjant Sygnity zarzuca Wytwórni między innymi bezprawne przedstawianie WORD-om swoich produktów, jako jedynych właściwych, a także mnożenie przeszkód uniemożliwiających dostęp konkurencji do systemu obsługującego PKK.

Konsorcjum ITS/Sygnity dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Ośrodki, które wybrały ofertę ITS/Sygnity, mogły realizować zadania publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, jakim jest proces egzaminowania kandydatów na kierowców. Wciąż nierozwiązanym problemem, mimo usilnych starań Konsorcjum, jest określenie technicznego sposobu dostępu aplikacji do Profilu Kandydata na Kierowcę, którą dysponują starostwa.

Treść tego oświadczenia widnieje także od wczoraj na stronie Instytutu - www.its.waw.pl - wraz z załącznikami.

Z wyrazami szacunku

Mikołaj Krupiński, Rzecznik Prasowy

 

(Fot.: PD@N 456-100)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
24.2.2013
Bezpłatne porady prawne dla ofiar przestępstw (25.2-2.3)

 

(Fot.: PD@N 456-90 i 101)

 

W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To oznacza, że będzie można skorzystać z bezpłatnych porad prokuratorów. Akcja prowadzona jest w całym kraju. Akcja po raz kolejny będzie realizowana we współpracy z sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi policji oraz organizacjami pozarządowymi.

- Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat traktuje pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako jedno ze swoich priorytetowych działań. Niemniej jednak inicjatywa związana z obchodami Tygodnia ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych - powiedział Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w trakcie konferencji inaugurującej Tydzień Pomocy. W organizację obchodów - poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. Informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także m.in. prokuratorzy oraz funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
25.2.2013
Wydziały komunikacji piszą o niepokojących zjawiskach w pracy ministerstwa

(...)

(Fot.: PD@N 456-114-115)

Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pracowników Wydziałów Komunikacji opublikowało LIST OTWARTY zaadresowany do Sławomira Nowaka, ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej. Zauważając niepokojące zjawiska występujące w tworzeniu aktów prawa projektowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sformułowaliśmy i przedstawiamy nasze uwagi w liście otwartym do Pana Sławomira Nowaka, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – czytamy. I dalej: “Szanowny Panie Ministrze! Mając na uwadze nowe rozwiązania zawarte w ustawie o kierujących pojazdami, w ustawie Prawo o ruchu drogowym, oraz nowe regulacje zawarte w przepisach wykonawczych wydanych i będących jeszcze w procesie legislacji pragniemy zadać Szanownemu Panu jedno pytanie. Pytanie wydaje się być kontrowersyjne, dlatego by ustrzec się zarzutom obrazy konstytucyjnego organu czujemy się zobowiązani do wcześniejszego wyjaśnienia powodów, dla których tego typu pytanie stawiamy”. Autorzy dokumentu przywołują szerokie spektrum zagadnień i konkretnych przykładów stanowienia prawa, jego stosowania i innych określając je jako: “legalizowania nielegalnego”, “blankiety, czyli “czyste dokumenty”, “świat wirtualny”, “niepubliczny starosta”, “swoboda działalności i “carskie ukazy””, “mroczny kaganek oświaty”, “władza a obywatel”, “racja stanu”, “dewaluacja pojęć”, “para - legislacja”. Konkluzją wywodu są pytanie adresowane do ministra:

 

 

P y t a n i e

 

Szanowny Panie Ministrze, listem tym chcemy zwrócić uwagę na niepokojące zjawiska w pracy Ministerstwa. Może mylimy się i błędnie odczytujemy przytoczone zdarzenia, przepisy prawa. Nie naszą jednak rolą jest właściwe objaśnienie i wytłumaczenie społeczeństwu działań podejmowanych przez władzę. Rozumiemy też, że człowiek nie jest w stanie sam objąć i sprostać tak obszernemu zadaniu tworzenia warunków prawnych dla tylu aspektów życia społecznego jak transport, budownictwo i gospodarka morska, na dodatek pamiętając o możliwym wpływie na system oświaty czy rynek pracy. Uważamy jednak, że rolą głównego organizatora działań tak rozległej instytucji jest umiejętność zorganizowania w niej pracy poprzez dobranie właściwych współpracowników.

 

Prosząc o zrozumienie naszych obaw i wyrozumiałość, w końcu ośmielamy się zadać to dość niezwykłe pytanie, czy Szanowny Pan Minister ma pewność, że za pomocą właściwych współpracowników kieruje Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej?

Olsztyn, 25.02.2013 r.

Z wyrazami szacunku,

PREZES ZARZĄDU

(-) Janusz Aziewicz

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
18.2.2013
Będzie grupa robocza dla przygotowania zmian legislacyjnych dot. dróg
Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » drogi  » Sejm RP

 

 

 

W Sejmie odbyła się konferencja na temat "Wpływu przepisów technicznych i utrzymania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Podczas konferencji poruszono między innymi zagadnienia związane ze strukturą zarządzania ruchem i nadzorem nad zarządzaniem ruchem drogowym - stan istniejący, mankamenty i wskazano na potrzebę zmian w przepisach technicznych dotyczących projektowania dróg. Konferencję zorganizowała posłanka Beata Bublewicz, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podsumowując, zapowiedziała powołanie grupy roboczej ds. propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dróg przy Parlamentarnym Zespole BRD, co stworzy warunki do wprowadzenia niezbędnych zmian w krótkim czasie. Nawet 20-30% wypadków drogowych w naszym kraju spowodowanych jest wadliwą konstrukcją dróg uzasadniała. A wszystkiemu winne są przepisy, które pozwalają na to projektantom i urzędników. Czas na zmiany - apelowała Bublewicz.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
18.2.2013
Robert Tomaszewski: instruktorzy są najważniejszym ogniwem

 

 

 

 

 Robert Tomaszewski (fot.), ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomicznym uzyskując dyplom w zakresie Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego w Transporcie oraz studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2001-2007 pracował jako instruktor nauki jazdy. W 2007 roku objął stanowisko podinspektora w Biurze Nadzoru nad Egzaminami dla Kierujących Pojazdami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Wykładowca szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. Obecnie egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

 

Szanowni Państwo, gdy czytam Wasze komentarze to czuję się jakbym cofnął się w czasie o jakieś 7-8 lat. Doskonale rozumiem Wasz rankor. Środowisko egzaminatorów przez lata ciężko pracowało na te niepochlebne opinie. Gdy w owym czasie pracowałem jako instruktor nauki jazdy sam odczuwałem niemoc w jakimkolwiek działaniu, które mogłoby poprawić jakość szkolenia czy egzaminowania. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego od reszty społeczeństwa, a w szczególności od środowiska szkoleniowego, oddzielał szczelny mur, który nie pozwalał na jakikolwiek kontakt nie mówiąc już o wymianie poglądów czy merytorycznej współpracy. Los sprawił, że kilka lat temu stanąłem po tej drugiej stronie “barykady”. Nagle otrzymałem narzędzia by zrobić to, o czym marzyłem. Całą moją pracę koncentruję na jednym celu, który jest jasno sprecyzowany. Oczywiście przeprowadzam egzaminy na prawo jazdy bo to należy do moich obowiązków, ale oprócz tego czynię wszelkie starania by normalność, rzetelność i profesjonalizm zagościły na dobre w naszej branży. Na szczęście nie jestem osamotniony w tych działaniach, jest wielu ludzi, którzy myślą podobnie i podążają tą samą drogą. Wspólnie z egzaminatorami, których już znacie z innych publikacji, wytrwale dążymy do osiągnięcia zamierzonych celów. Musicie Państwo jednak wiedzieć, że to się nie stanie z dnia na dzień, to proces, który wymaga czasu i ciężkiej pracy, także Waszej. Zwracam się w tym miejscu do środowiska instruktorów. Proszę państwa, w całym procesie szkolenia i egzaminowania to Wy jesteście najważniejszym ogniwem, to na Was spoczywa obowiązek wychowania tej osoby, wykształcenia w niej odpowiednich zachowań i nawyków. Wiem z doświadczenia, że kursant potrafi bardzo zżyć się ze swoim instruktorem, to co powie instruktor kursant uznaje za pewnik, za rzecz wręcz świętą. Cieszycie się pełnym zaufaniem tych ludzi. Dlatego jeszcze bardziej musicie uważać co mówicie, w jaki sposób podchodzicie do swojej pracy i przede wszystkim do wychowania przyszłego kierowcy. Egzaminator też jest pewnym autorytetem dla zdającego, z założenia, jest tym ostatnim szczebelkiem w jego drodze do upragnionego prawa jazdy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której kursant przychodzi na egzamin i przekonuje się, że to czego się nauczył na kursie, a to czego wymaga od niego egzaminator to dwie różne rzeczy. Tak być nie może, co sobie o nas pomyśli taka osoba - jak ja mam się w końcu zachowywać na tej drodze? Jeśli w mojej wędrówce po prawo jazdy spotykam ludzi, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo na polskich drogach i każdy z nich mówi co innego, to stwierdzam, że to jedna wielka farsa, będę jeździł jak mi się podoba gdyż nawet wielcy “fachowcy” nie potrafią mi tego wyłożyć. Proszę państwa ile to już lat trwają takie przepychanki między instruktorami, a egzaminatorami? Myślę, że najwyższy czas z tym skończyć. Marzy mi się żeby tak się stało. Jest wiele rzeczy do zrobienia, ale jeżeli nie zrobimy tego razem to nigdy nam się to nie uda. Możemy wygrać tylko współpracując. Mając to na uwadze od dwóch lat organizujemy w WORD Warszawa cykliczne spotkania z instruktorami i kierownikami ośrodków szkolenia. Poruszamy w nich bieżące problemy związane ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców. Dzięki tym spotkaniom nasze środowiska zbliżyły się do siebie, możemy wymieniać poglądy i doświadczenia, co czyni nas bardziej skutecznymi w dążeniu do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustaliliśmy wspólnie jasne reguły merytorycznej współpracy, powiedzieliśmy, czego oczekujemy od zdających i w jaki sposób oceniamy kwalifikacje i umiejętności tych osób. Osobiście uważam, że to milowy krok w relacjach na linii instruktor - egzaminator, bez których system edukacyjny przyszłych kierowców byłby zachwiany. Oczywiście jestem świadomy, że również wśród egzaminatorów znajdują się ludzie, którzy, delikatnie mówiąc, nie bardzo rozumieją istotę i ideę procesu egzaminowania. Słusznie pojawiające się sugestie, że najpierw powinniśmy zająć się sobą, a dopiero instruktorami nie pozostawiamy bez echa. Toczymy batalie na dwóch “frontach”, jesteśmy trochę niecierpliwi i postanowiliśmy działać równolegle w obu środowiskach. Jak już wspomniałem wcześniej powinniśmy działać razem więc musicie być świadomi, że równie ważną role w monitorowaniu pracy egzaminatorów odgrywacie Wy sami. Piszecie w komentarzach, że byliście świadkami lub słyszeliście od swoich kursantów, że egzaminator postąpił niewłaściwie, a czasami wręcz nagannie. Zastanawiam się co wtedy robicie? Czy nie jest tak, że ograniczacie się tylko do narzekania i opisywania zaistniałych sytuacji na forach internetowych? Drodzy Państwo Wasza bierna postawa nie pozwoli egzaminatorom nadzorującym oraz organowi nadzoru z ramienia Marszałka Województwa na sprawne wychwycenie nieprawidłowości. Jeżeli po niezdanym egzaminie Wasz kursant czuje się skrzywdzony lub z innych przyczyn nie zgadza się z wynikiem egzaminu to powinniście wspólnie podjąć decyzję o wniesieniu skargi na przebieg lub ocenę egzaminu. Najpierw jednak poddajcie wnikliwej analizie to co mówi Wam kursant, zerknijcie na informacje zawarte w arkuszu przebiegu egzaminu i jeśli nadal uważacie, że Wasz kursant został skrzywdzony to przejdźcie do działania. To jedyna oręż, jaką dysponujecie jeśli sądzicie, że egzaminator postąpił niewłaściwie. Nie wiem jak jest w innych ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce, natomiast jeśli chodzi o Warszawę to istnieje jeszcze możliwość obejrzenia nagrania z egzaminu przed złożeniem skargi w celu rozwiania swoich wątpliwości. Można to zrobić po uprzednim złożeniu podania do Dyrektora, z możliwością wskazania pełnomocnika, w postaci np. instruktora, z którym dyskusyjny film możemy obejrzeć. Zaraz podniosą się głosy, że skarga spowoduje złośliwość egzaminatora, gdy znów przyjdzie kursantowi zdawać egzamin pod jego nadzorem. Nic bardziej mylnego. To mit, który Wy, jako instruktorzy musicie zburzyć. Szanowni Państwo, skarga to nie trzęsienie ziemi, ani tsunami. Każdy obywatel w Polsce ma takie demokratyczne prawo, robimy to na co dzień, od reklamacji butów w sklepie, poprzez zażalenie na decyzję administracyjną, do odwołania się do sądu najwyższego. To naturalna kolej rzeczy charakteryzująca system demokratyczny, który jest w naszym kraju jeszcze bardzo młody, którego się uczymy, ale istnieje i obowiązuje. Trzeba to zrozumieć i uszanować. Mnie również w ubiegłym roku zdarzyło się otrzymać skargę. Po przerwanym egzaminie na kategorię D prawa jazdy sam namawiałem zdającego, aby taką skargę napisał bo pomimo moich usilnych starań nie mógł zrozumieć dlaczego otrzymał wynik negatywny. Podpowiadając zdającemu by wniósł ową skargę nie brałem pod uwagę krytycznego spojrzenia mojego przełożonego lub inspektorów, którym przysporzę pracy przy wyjaśnianiu odwołania. Najważniejsze było to, by zdający zrozumiał swój błąd, wyciągnął wnioski i unikał podobnych działań w przyszłości. Być może nie potrafiłem do niego dotrzeć, moje wyjaśnienia nie były dla niego zrozumiałe, więc miałem nadzieje, że może wyjaśnienie Urzędu Marszałkowskiego będzie dla niego satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o województwo Mazowieckie to możemy się pochwalić nadzorem o wysokich kompetencjach oraz wiedzy merytorycznej. Wszyscy zasiadający tam inspektorzy posiadają uprawnienia oraz, co istotne, pracowali jako egzaminatorzy. Minister transportu wywiązując się z obowiązku nałożonego przez ustawę o kierujących pojazdami określił w drodze rozporządzenia warunki kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W rozporządzeniu tym uwzględniono potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia jej efektywności, więc mam nadzieję, że dobra jakość rozszerzy się na cały kraj. Może warto żebyście Państwo zainteresowali się, kto pełni nadzór nad ośrodkami egzaminacyjnymi w Waszych województwach. Nie chcę wchodzić w kompetencje Urzędów Marszałkowskich, ale może przydałaby się merytoryczna współpraca między urzędami we wszystkich województwach w Polsce.

Drodzy Państwo, uważam, że jesteśmy na dobrej drodze do poprawy całego procesu dydaktycznego jakim jest szkolenie kandydata na kierowcę zwieńczone egzaminem państwowym. Choć, jak wszyscy widzimy, czasami rzucane są nam kłody pod nogi w postaci wątpliwej jakości rozporządzeń oraz radosnych tabelek, które próbują rozstrzygać za egzaminatora sytuacje drogowe bez uwzględnienia okoliczności zdarzenia, które są fundamentalne do podjęcia każdej decyzji w dynamicznym ruchu drogowym. Na koniec chciałbym podzielić się z Państwem pewną myślą, od dawna powtarzam, iż można by było zrobić dużo dobrych rzeczy w naszym kraju gdyby tylko się ludziom chciało. Przypomina mi się pewna anegdota: “Uczeń pyta mistrza czy długo trzeba oczekiwać zmiany na lepsze? Mistrz na to: jeżeli chcesz oczekiwać - to długo”, pozostawiam Państwa z tą refleksją.

Robert Tomaszewski

 

 (Fot.: PD@N 449-2)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
24.2.2013
Dziury w jezdni powodem ryzykownych zachowań kierowców

 

(Fot.: PD@N 456-79jm)

 

Z brytyjskich badań wynika, że użytkownicy dróg wykonują bardzo niebezpieczne manewry na drodze, aby uniknąć wjechania w dziurę. Aż 20% kierowców skręciło z tego powodu na przeciwny pas ruchu, 13% ostro hamowało a 4% wjechało na chodnik*.

Dziury w jezdni stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz uszkodzeń samochodu, są powodem bardzo ryzykownych zachowań kierowców na drodze - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.

Liczbę dziur w ulicach w całej Polsce na przełomie zimy i wiosny szacuje się w milionach. Każdy kierowca musi na co dzień manewrować po uszkodzonych drogach. Im większa prędkość tym większe niebezpieczeństwo uszkodzenia auta i mniej czasu na wykonanie bezpiecznego manewru omijania - ostrzegają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

Na skutek jazdy po dziurawej nawierzchni najczęściej uszkodzeniu ulegają opony, zawieszenie pojazdu, koła oraz układ wydechowy. Czasami uszkodzona opona traci ciśnienie powoli. Dla bezpieczeństwa w okresie zimowo-wiosennym, czyli gdy ulice są bardziej zniszczone, lepiej sprawdzać ciśnienie w oponach przy okazji każdego tankowania, ale nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - wyjaśniają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

W szczególnym niebezpieczeństwie znajdują się motocykliści i rowerzyści. W ich przypadku wjechanie w dziurę może oznaczać utratę równowagi, a nawet wyrzucenie rowerzysty czy motocyklisty z pojazdu i upadek.

* źródło: telegraph.co.uk; Kwik Fit

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
11.2.2013
Ciekawa inicjatywa. Cykliczne spotkania nt. przepisów ruchu drogowego

W Bydgoszczy śledzimy nadzwyczaj interesującą inicjatywę. Zaplanowano i już rozpoczęto realizacje otwarte, comiesięczne spotkania organizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego  Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 5 lutego 2013 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Bydgoszczy. Debatę na temat ostatnich zmian w przepisach ruchu drogowego prowadzili podinspektor. Robert Olszewski - naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP wraz z aspirantem Robertem Jakubasem - specjalistą z WRD. Uczestnikami byli mieszkańcy Bydgoszczy i okolic. Omówiono między innymi stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 2012 roku oraz zmiany w kodeksie drogowym w związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2013 r. ustawy o kierujących pojazdami. Uczestnikom przedstawiono najistotniejsze nowości, które będą obowiązywać m.in. nowe kategorie praw jazdy, nową definicję pojazdu czterokołowego, kierowcy oraz kierującego. Uczestnicy zainteresowani byli nowymi kategoriami AM oraz A2, która dotyczy przede wszystkim przyszłych motorowerzystów i motocyklistów. W trakcie dyskusji uczestnicy wskazywali miejsca, gdzie ich zdaniem niepotrzebnie ustawiono ograniczenia prędkości oraz znaki informujące o kontroli radarowej prowadzonej przez straże gminne i miejskie. Funkcjonariusze, w trakcie spotkania, poruszyli także problematykę związaną z poruszaniem się rowerzystów i motocyklistów po drogach publicznych, a co za tym idzie z ich uprawnieniami i obowiązkami jakie wynikają z przepisów prawa o ruchu drogowym. Zdecydowanie, debata jest wyjątkową inicjatywą, zdecydowanie godną naśladowania.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.2.2013
Jan Szumiał: Jakość szkolenia uczciwą konkurencją osk

 

 

 

Jan Szumiał (fot.), Praska Auto Szkoła (Warszawa) (Fot.: PD@N 456-3jm)

 

Jakość szkolenia uczciwą konkurencją ośrodków szkolenia kierowców.

Przykładowo: Kandydat na kierowcę ma do wyboru, za taką samą cenę: ośrodek, w którym zajęcia teoretyczne będą trwały jeden weekend i drugą ofertę - ośrodka proponującego szkolenie przez dwa weekendy lub w trybie stacjonarnym przez pięć tygodni. Który ośrodek wybierze? Pamiętajmy, żyjemy w czasach, gdy on (czas) stawiany jest na pierwszym miejscu. Warunek czasu jest szczególnie ważny dla osób młodych, najczęściej zatrudnianych w nielimitowanym czasie pracy.

Wykłady w trakcie kursu na prawo jazdy kat. B powinny trwać 30 godzin lekcyjnych czyli 22,5 godziny zegarowej. Przy szkoleniu realizowanym w jeden weekend, statystyka prosta - ponad 11. godzin przypada na jeden dzień szkolenia, czyli trwa przykładowo od godz. 800 do godz. 1900 i to bez uwzględniania przerw. Kto jest w stanie - uczestnicząc w takim maratonie szkoleniowym (jeżeli faktycznie było prowadzone uczciwie) - przyswoić całą wiedzę teoretyczną określoną programem szkolenia? Czy to szkolenie zapewnia właściwą jakość? Czy gwarantuje zdanie egzaminu? Czy jego uczestnik jest później bezpieczne uczestnikiem ruchu drogowego? Czy jest to uczciwe w stosunku do kursanta? Czy właśnie tak ma wyglądać uczciwa konkurencja między ośrodkami?

Skąd mam takie refleksje? Otóż kilka tygodni temu skontaktował się ze mną kierownik jednego z ośrodków szkolenia kierowców z propozycją nie schodzenia z ceną za kurs poniżej pułapu opłacalności. Mówił o konkurowaniu w aspekcie jakości, podkreślam jakości szkolenia. Tymczasem wchodząc na jego stronę internetową dowiaduję się, że on prowadzi właśnie typ szkolenia w ramach jednego weekendu. To jest właściwa, wysoka jakość szkolenia? I jeszcze jeden aspekt ważny dla tej kategorii ośrodków. Otóż w tym trybie szkolenia uniemożliwiają one urzędowi/starostwu możliwość kontroli realizacji części teoretycznej kursu. Przecież zgłoszenia rozpoczęcia kursu należy dokonać w pierwszym dniu roboczym po jego rozpoczęciu. Sprytnie obmyślane? Mało jest osób, które dokonując wyboru ośrodka szkolenia biorą pod uwagę opisane kwestie, a kierownik osk cieszy się, że przechytrzył urząd i konkurencję. Ja, za taką “jakościową” rywalizację dziękuję.

Sygnały o takich praktykach docierają także do urzędów i ministerstwa transportu. Urzędnicy z tych instytucji chcąc uniemożliwić takie praktyki, będą obmyślać dalsze i tak już rygorystyczne przepisy dotyczące szkolenia.

Jan Szumiał

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.2.2013
Ranking szkół nauki jazdy w woj. śląskim

Skuteczność szkół nauki jazdy mierzy się procentem zdawalności kursantów. Im wyższy, tym lepiej. - Ten współczynnik tak naprawdę pokazuje, jaka jest jakość nauczania przez instruktorów w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców – informuje “Dziennik Zachodni” publikując ranking szkół jazdy województwa śląskiego. Użyję porównania: nie sztuką jest przyjąć do szkoły muzycznej wirtuozów i chwalić się, że wygrywają konkursy, o wiele trudniej jest nauczyć dobrze grać tych, którzy dopiero w szkole po raz pierwszy wzięli instrument do ręki - powiedział redakcji Piotr Górny z WORD Katowice, który specjalnie dla dziennika przygotował ranking zdawalności na prawo jazdy ze wszystkich oddziałów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. Ranking dotyczy skuteczności nauczania ośrodków szkolenia kierowców w 2012 roku, czyli przed wprowadzeniem nowego systemu egzaminów teoretycznych, który ostatnio znacznie obniżył liczbę osób zdobywających prawo jazdy. Nowe wideotesty wciąż straszą kandydatów na kierowców. - Te dane oddają jednak obraz jakości nauczania na terenie, który znajduje się w gestii poszczególnych oddziałów - mówi Grzegorz Cius, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkoleń WORD Katowice. Najwyższe oceny spośród wszystkich ośrodków uzyskały szkoły kierujące na egzamin w WORD Rybnik.

 

(Fot.: PD@N - 456-109)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.2.2013
W Toruniu mówili o technice kierowania pojazdami

 

(Fot.: PD@N 456-30-31izbaosk)

 

W Toruniu, w dniu 9 lutego 2013 r., w obiektach Toruńskiej Akademii Jazdy Bogusława Bacha miało miejsce spotkanie reprezentantów trzech organizacji reprezentujących środowiska osk z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Motorowego ODTJ z/s w Warszawie. Uczestniczyli: Bogusław Bach; Jakub Bielak z PSM ODTJ; Adam Knietowski - TAJ koordynator ds. szkoleń; ITJ; Grzegorz Jarząbek; Jarosław Jarzyński - LOK z/s w Warszawie; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski; Jerzy Marks - KIEROWCA.PL z/s w Warszawie; Roman Stencel; Zbigniew Popławski, Zbigniew Grygla - OIGOSK z/s w Koszalinie. Uczestnicy brali udział w ćwiczeniach praktycznych na płycie poślizgowej, ćwiczeniach określonych w katalogu zadań, które będą wykonywać młodzi kierowcy w ramach szkolenia praktycznego - oczywiście od 4 stycznia 2016 r. Podczas narady mówiono o celach szkoleń: podnoszeniu świadomości w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, ujawnianiu elementarnych błędów w technice kierowania pojazdem, ocenie sytuacji drogowych w związku z fizyką pojazdów; mówiono o roli instruktora nauki jazdy, o etapowej procedurze edukacyjnej młodych kierowców itd. itp. Wśród ustaleń stanowiących podsumowanie dyskusji znalazła się interesująca deklaracja PSM ODTJ przeprowadzenia - we współpracy z organizacjami społecznymi środowiska osk - szkoleń teoretycznych instruktorów nauki jazdy w zakresie zagadnień związanych z szeroko pojętą techniką prowadzenia pojazdu (bezpieczeństwo bierne, bezpieczeństwo czynne, systemy, metodyka nauczania techniki prowadzenia pojazdu) oraz elementarnych zasad jazdy defensywnej, za odpłatnością w wysokości poniesionych wydatków. Upowszechnienie i stosowanie tych zasad przez uczestników ruchu drogowego istotnie podniosłoby bezpieczeństwo, dlatego tak ważnym jest, aby propagować i wdrażać je już na etapie szkolenia kandydatów na kierowców. Deklarowano: opracowanie projektu programu szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy w zakresie przedmiotu “Technika i taktyka jazdy” (7 h); przygotowanie i wdrożenie spójnego programu warsztatów dla instruktorów nauki jazdy (obowiązkowych zgodnie z nowymi przepisami, a także dobrowolnymi w ramach rozwoju zawodowego). Zdecydowano o przygotowaniu wspólnej opinii i postulatów do projektu Narodowego Programu BRD na lata 2013-2020. Postanowiono kontynuować współpracę i spotkania w ramach porozumienia ogólnopolskich organizacji środowisk osk.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.2.2013
Opłaty za wymianę prawa jazdy

W Lublinie, podobnie jak w innych miastach, radni podejmą nową uchwałę w sprawie opłat za wydanie dokumentów w przypadku np. zmiany nazwy ulicy. Dotychczas wymieniano dokumenty jak prawo jazdy i dowód rejestracyjny bezpłatnie. Teraz będzie zmiana, a wynika ona z zapisów ustawy o kierujących pojazdami, która nie daje możliwości zwolnienia kierowców z opłat za wymianę dokumentów. Otóż zwolnione z opłaty będzie tylko wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, już za prawo jazdy wprowadzona zostanie opłata. Obowiązująca od 19. stycznia br. ustawa z 5 stycznia 2011 r. ustawa o kierujących pojazdami nie daje możliwości zwolnienia kierowców z opłat za wymianę prawa jazdy w związku ze zmianami spowodowanymi decyzją administracyjną.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.2.2013
ROAD SHOW - międzynarodowy program edukacyjny na rzecz brd

 

(Fot.: PD@N 456-32)

 

W Krakowie zainaugurowano nowy program edukacyjny na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą “Road Show". Program będzie realizowany w latach 2013-2017, skierowany jest do młodzieży w wieku 16-20 lat. Organizatorem przedsięwzięcia jest Mota-Engil Central Europe S.A., IRSA, TRAFPOL. Patronat: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat Honorowy: Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego; Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa; Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty. Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Przejście- Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy, Instytut Transportu Samochodowego, Alter Ego, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Cinema Park, Reha Plus.

Road Show to multimedialny program edukacyjny (przy zastosowaniu metody rówieśniczej, tzw. “peer to peer") przedstawiany na specjalnie przygotowanej do tego dużej scenie (najczęściej jest to kino, teatr) w którym bierze udział ok. 300-500 uczestników. Bardzo ważną rolę w całym przedstawieniu odgrywa odpowiednio skonstruowany nastrój, punktowe oświetlenie, muzyka i efekty dźwiękowe. Program zawiera w sobie efekty audiowizualne, informacje, refleksje i zeznania bezpośrednich świadków i uczestników wypadku drogowego z regionu, w którym prowadzony jest Road Show.

Road Show odbywać się będzie cyklicznie, raz w miesiącu na terenie Województwa Małopolskiego. Pierwszy oficjalny event z udziałem publiczności będzie miał miejsce już w lutym 2013 r.

Kraje, które przeprowadziły Road Show: Holandia, Dania, Czechy, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Ameryka Łacińska (Meksyk, Gwatemala, Kostaryka, Panama, Kolumbia, Ekwador, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna).

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.2.2013
WORD Gorzów Wlkp. nagrodził najlepsze ośrodki szkolenia

 

(Fot.: 456-4, 88-89, 91-92word)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim przygotował i opublikował szczegółowe zestawienia statystyczne najlepszych ośrodków szkolenia w regionie. Statystyki dotyczyły roku 2012.

I tak zwycięzcami rankingu szkół jazdy są:

 

Kategoria: OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW                                                                                 zdawalność

 

1. Szkoła Nauki Jazdy “PABLO” Paweł Żygielewicz (Słubice)                                                           66,2%

2. Ośrodek Szkolenia Kierowców “KIEROWCA” Damian Badura (Strzelce Krajeńskie)                     64,2%

3. Ośrodek Szkolenia Kierowców przy Zespole Szkół Budowlanych (Gorzów Wlkp.)                     61,2%

 

Kategoria: INSTRUKTORZY                                                                                                                 zdawalność

 

1. Arkadiusz MAJEWSKI. Nauka i Doskonalenia Jazdy A. Majewski (Międzychód)                           65,1%

2. Damian BADURA. Ośrodek Szkolenia Kierowców “KIEROWCA” D. Badura (Strzelce Kraj.)         62,3%

3. Paweł Żygielewicz. Szkoła Nauki Jazdy “PABLO” P. Żygielewicz (Słubice)                                  61,3%

 

Kategorie ciężkie                                                                                                                                 zdawalność

 

1. (C) Ośrodek Szkolenia Kierowców “MIKRUS” A. Kawalec (Gorzów Wlkp.)                                  70,3%

2. (C+E) Nauka i Doskonalenia Jazdy A. Majewski (Międzychód)                                                      69,8%

3. (D) Ośrodek Szkolenia Kierowców “OGNIWO” Z. Kowalczyk (Gorzów Wlkp.)                                            90,9%

 

 

W dniu 8 lutego 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące miniony - 2012 rok w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków nauki jazdy oraz instruktorów, którzy szkolą kandydatów na kierowców zdających egzaminy państwowe w WORD w Gorzowie Wlkp. Wśród 67 (przyjęto kryteria min. 50 egzaminów dla szkół i minimum 40 egzaminów dla instruktorów, tylko w kat. B – wszystkie zdawalność, a także zdawalność powyżej średniej WORD w Gorzowie Wlkp., która w 2012 roku wynosiła 32,50%) zwycięzcom wręczono nagrody. Tytuł INSTRUKTOR ROKU 2012 otrzymali: Arkadiusz Majewski, Damian Badura, Paweł Żygielewicz, Zbigniew Błażejczyk, Krzysztof Witczak, Leszek Foltyn, Paweł Sobczak, Arkadiusz Teleśnicki, Maciej Górka, Grzegorz Górka.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. - Zbigniew Józefowski, wręczył wszystkim wyróżnionym pamiątkowe dyplomy, listy gratulacyjne oraz upominki. Ponadto pierwsza dziesiątka ośrodków szkolenia oraz instruktorów otrzymała magnetyczne naklejki, które wyróżniać będą pojazdy szkoleniowe o najwyższych wynikach zdawalności uzyskanych w 2012 roku. W takcie spotkania dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. - dr Marek Kubik odniósł się do nowych procedur związanych z ubieganiem się o wydanie prawa jazdy, a w szczególności do obowiązującego od dnia 19 stycznia 2013 roku profilu kierowcy. Natomiast Stanisław Gortat - zastępca dyrektora WORD w Gorzowie Wlkp. dokonał krótkiej analizy procesu egzaminowania oraz omówił zagadnienia związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Organizatorzy podziękowali: dr Markowi Kubikowi - dyrektorowi Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp., Władysławowi Drzazdze - prezesowi Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców z siedzibą w Gorzowie Wlkp., uczestnikom spotkania oraz mediom za wspólnie spędzony czas w niezwykle miłej atmosferze.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.2.2013
WORD Opole: chodzi o zmuszenie kursantów do myślenia
Kategorie:  » egzamin teoretyczny  » WORD  » testy na prawo jazdy

20 na ponad 130 - średnio tyle osób dziennie kończy egzamin teoretyczny wynikiem pozytywnym, to daje statystyczną zdawalność w wysokości ok. 15 proc. Około 20 osób dziennie na egzaminie się nie pojawia. Do zapisu na pierwszy egzamin obecnie kandydaci czekają tylko 10. - Część miejsc na praktykę mieliśmy zarezerwowaną dla tych, co zdawali teorię, z racji tego, że mają pierwszeństwo. Ze względu na niską zdawalność, miejsca te udostępniliśmy poprawkowiczom - tłumaczy Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Dodaje, że poziom zdawalności egzaminu teoretycznego jest podobny w całym kraju, choć niektóre ośrodki, zwłaszcza mniejsze, w ogóle nie przeprowadzają egzaminów, bo nie ma chętnych. Po zmianie formy egzaminu, która nastąpiła 19 stycznia br.,w Opolu na początku nie zdawał nikt . Po kilku dniach zdawalność wynosiła 6 proc. Teraz wzrosła ponad dwukrotnie. - Ta poprawa powinna iść już teraz tylko w górę. W szkołach nauki jazdy i na rynku pojawiają się przykładowe testy, dzięki którym kursanci będą mogli oswoić się z nową formą egzaminu. Pytania, które są na egzaminie, nie będą nigdzie publikowane. Chodzi o to, by zmusić kursantów do myślenia, szybkiej analizy sytuacji, jaka może ich spotkać na drodze - przypomina dyrektor. Natomiast z obserwacji samych egzaminatorów wynika, że kursanci, którzy zdali nowy egzamin teoretyczny, lepiej sobie radzą na egzaminie praktycznym. Zdecydowanie lepiej się orientują na drodze i oceniają sytuację – czytamy na łamach “Gazety pl Opole”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.2.2013
WORD Radom: na egzaminie i na drodze konieczny spokój i trzeźwość umysłu
Kategorie:  » egzamin teoretyczny  » WORD  » testy na prawo jazdy

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu - jak donosi “Gazeta pl Radom” - egzaminy państwowe, teoretyczne zalicza 6-12 proc. zdających. Dla porównania dotychczasowa zdawalność w kat. B wynosiła 75-80 proc. zdających.. - Wyniki w naszym ośrodku świadczą o tym, że kandydaci jeszcze nie rozpoczęli edukacji według nowego systemu. Nie potrzeba żadnych innych przygotowań ponad znajomość przepisów prawa drogowego - mówi Mirosław Szadkowski, dyrektor WORD. 19 stycznia w radomskim WORD zdawalność wyniosła niespełna 5 proc. Teraz jest niewiele lepiej. - Odnotowujemy wahania formy kandydatów, ale zdaje ich ciągle niewielu. Bywało ponad 12 proc. zdawalności, ale ostatnio znów jest 6 proc. W zestawieniu z ośrodkami, w których zdawalność sięga już nawet 40 proc., wyniki u nas świadczą o tym, że nasi kandydaci wciąż się uczą na pamięć starych testów - podaje Szadkowski. Dyrektor ocenia, iż aby zdać nowy testy, wystarczy znajomość Kodeksu drogowego. Dodaje - Nie potrzeba żadnych innych przygotowań niż poznanie tych przepisów w taki sposób, by można było z nich korzystać w sytuacji drogowej. Zdaniem dyrektora WORD pytania według większości zdających są trudne, do tego dochodzi jeszcze presja czasu. - Zdający twierdzą, że slajdy i filmiki szybko znikają, że trzeba podejmować decyzję bez zastanowienia. Tak jak na drodze są potrzebne spokój i trzeźwość umysłu, tak samo jest teraz podczas egzaminu. Osoba, która gorączkowo szuka rozwiązania, sama sobie szans ujmuje - przyznaje Szadkowski.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
13.2.2013
Ks. Jacek Stryczek: potrzebujemy w Polsce debaty o ruchu drogowym

(Fot.: PD@N 456-24)

 

Znany z niekonwencjonalnych działań, społecznik ks. Jacek Stryczek w środę popielcową posypywał popiołem głowy kierowców, którzy zatrzymywali się na światłach na jednym z rond Krakowa. Tak właśnie chciał przypomnieć kierującym o fundamentalnej zasadzie obowiązującej na drogach: “Myśl za siebie i za innych". - Jesteśmy wolnymi ludźmi. Elementem wolności jest to, że możemy się przemieszczać. Ci, którzy w naszym kraju rządzą, powinni nam w tym pomagać. Jeżeli jesteśmy wolnymi ludźmi, powinniśmy na drogach myśleć za siebie i za innych, żeby przetrwać - powiedział ks. Stryczek. Według niego popiół, sypany na głowę, ma być dla kierowców impulsem do myślenia, że można zacząć funkcjonować inaczej. Zwracając uwagę na statystyki śmiertelności na polskich drogach, mówiąc o słabszych na drogach, czyli pieszych powiedział: - Najczęstszy grzech kierujących to bezmyślność. Potrzebujemy w Polsce debaty o ruchu drogowym i o tym, do czego służą drogi.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.2.2013
Inna kampania przeciwko pijanym kierowcom. Zobacz. Pomyśl

 

 

 

 

 

(Fot.: PD@N 456-98, 96, 99)

 

O tym, że pijani kierowcy stanowią - od zawsze - problem, zagrożenie itd. itd. O tym wiemy. Niestety nie wiemy jak skutecznie walczyć z kierowcami, którzy po spożyciu alkoholu wsiadają za kierownicę. Nie wiemy tego my Polacy, ale też np. Francuzi. Piją winko do obiadu i wsiadają za kierownicę. Może mniej powszechnie niż my, ale jednak. Każdy kraj na swój sposób walczy z tą plagą zwiększając sankcje prawne i finansowe itp. Dlatego prosimy o chwilę uwagi nad nietypową kampanii, która rozpoczęli Francuzi. Ich reklamy nie przestawiają drastycznych scen wypadków drogowych. Ukazują tylko hasła: Nie pozwól, by alkohol poprowadził Cię w niewłaściwe miejsce, wzbogacone wyraźnie oznaczoną przeszkodą, w którą większość pijanych kierowców wjeżdża - na przykład w drzewo.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.2.2013
Kobieta w ciąży trafia na kolejny znak drogowy
Kategorie:  » znaki drogowe  » WORD  » znaki drogowe informacyjne

 

(Fot.: PD@N 456-97word)

 

W ubiegłym roku opisywaliśmy interesującą inicjatywę obywatelską Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Przypomnijmy wystąpił on z apelem o przeznaczanie miejsc parkingowych dla kobiet w ciąży. Marek Poręba, dyrektor WORD, przedstawił zasady i projekty znaków. Powstała specjalna strona internetowej, tu uzbierano 8600 podpisów poparcia, przypomnijmy potrzebnych jest ich 100 tys. podpisów. Chcą wprowadzić zmianę w ustawie - Prawie o ruchu drogowym, a później postulować wprowadzenie zmian także w innych krajach Unii Europejskiej. Pierwszy znak zainstalowano przed siedzibą ośrodka egzaminowania.

Dzisiaj jak czytamy w “Gazecie Lubuskiej” kobieta w ciąży, dzięki pomysłowi Roberta Dowhana, trafia na kolejny znak. Na jednym z parkingów stanął znak informujący o miejscu postojowym dla kobiety w ciąży. Pomysł generalnie podoba się, więcej znajdują nawet analogię do innych oryginalnych znaków. Na stojącego w jednym z marketów Sulechowa znak “Miejsce dla rodziny z dzieckiem”. Wracając do naszego znaku dla pań w ich szczególnym momencie życia, przywołajmy opinię niemal oficjalną: Nowe oznakowanie zostało wprowadzone przez samorząd. - Uznaliśmy, że to dobre rozwiązanie i warto je wprowadzić w życie - komentuje burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski. - Ten znak ma ułatwić życie ciężarnym paniom prowadzącym samochody. To miejsce ma zawsze na nie czekać. Wiem, że nie jest to rozwiązanie kodeksowe i dużo tu zależy od życzliwości innych kierowców, ale warto próbować. Burmistrz deklaruje, że jeżeli pomysł, którego autorem jest senator Robert Dowhan, przyjmie się, to znaki pojawią się także w innych punktach miasta. - To mój autorski pomysł, udało się go już wprowadzić do kilku lubuskich miast, a nawet kopiują go tu i ówdzie sąsiedzi - stwierdza R. Dowhan.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.2.2013
Dialog kluczem do lepszego prawa
Kategorie:  » akty prawne

 

 

(Fot.: PD@N 456-5-22)

Ministerstwo Gospodarki zorganizowało kolejną, trzecią debatę “Pod Kopułą” pt. Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa" z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego (fot. 2 i 10). Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć przede wszystkim na pytania: Jaki wpływ ma jakość prawa na rynek pracy i kondycję gospodarki? Czy konsultacje społeczne są pomocne w procesie doskonalenia regulacji? Czy przegląd obowiązujących przepisów pozwala likwidować absurdy prawne?

Program debaty obejmował: powitanie i otwarcie debaty – wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Panel dyskusyjny poświęcono problematyce:

*         Proces legislacyjny - działanie ciągłe czy terminowe?

*         Wpływ jakości regulacji na rynek pracy i kondycję polskiej gospodarki

*         Czy konsultacje on-line pomogą w udoskonaleniu otoczenia regulacyjnego?

*         Przegląd obowiązującego prawa jako mechanizm likwidacji absurdów prawnych.

Interesującymi wątkami debaty były zagadnienia związane z określeniem granic konsultacji, potrzebom społecznym w tym zakresie, narzędziom zapewniającym komunikowanie, zamianie konsultacji społecznych na publiczne np. w platformie e-konsultacji; mówiono także o tzw. konsultacjach ekspresowych, o ekspertach, o kwalifikacjach autorów przygotowywanych aktów prawnych; o funkcji kreatywnej prawa; o potrzebie realizacji celu innowacyjności; o rozdzieleniu roli legislatorów i polityków.

Paneliści:

*          Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji (fot. nr 9);

*          Adam Jasser, podsekretarz stanu w KPRM, wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów (fot. nr 5);

*          Grażyna Kopińska, dyrektor, Fundacja im. Stefana Batorego (fot. nr 7);

*          Tomasz Siemiątkowski, profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (fot. nr 8),

*         Janusz Czapiński, profesor, Uniwersytet Warszawski (fot. nr 6).

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedsiębiorców, prawników, ludzi nauki, pracowników administracji publicznej, przedstawicieli Sejmu, Senatu i urzędów centralnych, media oraz wszystkich zainteresowanych tematyką tworzenia lepszych regulacji w Polsce. Debatę poprowadził Paweł Rochowicz, dziennikarz “Rzeczpospolitej” (fot. 4).

Okazją do zorganizowania debaty było przyjęcie 22 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów programu “Lepsze Regulacje 2015”. Dokument przedstawia obecne oraz planowane działania administracji rządowej do końca 2015 r. w obszarze tworzenia prawa. Program “Lepsze Regulacje 2015” został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Debata “Konsultacje publiczne kluczem do doskonalenia prawa” jest trzecim spotkaniem poświęconym programowi “Lepsze regulacje”. Pierwsza debata dot. procesu tworzenia prawa odbyła się w Rządowym Centrum Legislacji 3 października 2012 r. Druga debata poświęcona ocenie skutków regulacji miała miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 26 października 2012 r.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.2.2013
Andrzej Wolski o konsekwencjach złych przepisów
Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » drogi  » Norwegia

 

 

 

Andrzej Wolski (fot.), Andrzej Wolski, projektant drogowy, pracownik Dyrekcji Dróg Publicznych w Norwegii (Statens vegvesen); wcześniej pracownik Szwedzkiej Administracji Drogowej (Trafikverket)

(Fot.: PD@N 456-74jm, 75-78aw)

 

W 2001 roku w Polsce liczba śmiertelnych ofiar wypadków w przeliczeniu na milion mieszkańców wyniosła 145, a w 2011 r. sięgnęła 110. W Szwecji w 2001 roku liczba śmiertelnych ofiar wypadków na milion mieszkańców wyniosła 60, a w 2011 spadła do 34. W Szwecji udało się uzyskać niemal dwukrotną poprawę w bezpieczeństwie ruchu drogowego, podczas gdy w Polsce w tym samym okresie poprawa ta jest wręcz minimalna. - Uzyskanie dobrych wskaźników brd wiąże się w dużej mierze z przepisami technicznymi – zwraca uwagę Andrzej Wolski, projektant drogowy, pracownik Dyrekcji Dróg Publicznych w Norwegii (Statens vegvesen); wcześniej pracownik Szwedzkiej Administracji Drogowej (Trafikverket).

Andrzej Wolski porównywał polskie przepisy i tryb ich ustanawiania do metodologii przyjmowania regulacji technicznych w państwach skandynawskich, szczególnie w Szwecji. Opinią podzielił się podczas Konferencji “Wpływ przepisów technicznych i utrzymania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, zorganizowanej 18 lutego br. w Senacie RP przez Beatę Bublewicz - przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W Polsce zasadniczy akt obowiązujący w projektowaniu dróg, tj. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43), jest dokumentem funkcjonującym do tej pory w niezmienionej formie. W Szwecji normatyw dotyczący projektowania dróg i ulic z 1984 r. (Veg och gators utformning) został już dziesięć lat później zmieniony, a zaktualizowany teraz – z końcem 2012 roku.

- Wszystkie normatywy wydawane w Szwecji są przygotowywane wspólnie przez właściwe Ministerstwo Transportu oraz Związek Gmin (w Szwecji nie ma innych poziomów administracji terenowej). Innymi słowy: te przepisy obowiązują dla wszystkich dróg – mówi Andrzej Wolski. W Norwegi z kolei przyjęto inny tryb tworzenia oraz zmian przepisów. Są one na bieżąco modyfikowane, w ślad za dostrzeżonymi błędami.

- W Szwecji Wytyczne są łącznie zawarte w jednym dokumencie. I jest on modyfikowany raz na kilka lat. Ale on jest żywy, bo jest tzw. suplementem zawieszonym w Internecie, więc wszelakie drobne zmiany są  na bieżąco redagowane. W Norwegii z kolei Wytyczne zostały podzielone na wiele dziedzin. I tak odrębna “książka” dotyczy barier, odrębna przystanków itp. Norwegowie ciągle modyfikują te osobne “książki”. W gruncie rzeczy efekt jest ten sam co w Szwecji, ale nieco inna forma - wyjaśnia Andrzej Wolski. - Przy tym przepisów technicznych nie podpisuje żaden minister, ani żaden premier, ponieważ to nie są ich role. Rząd w odpowiednich ustawach odsyła do przepisów, które tworzą fachowcy – dodaje.

Dlaczego potrzebna jest elastyczność i dynamika w dostosowywaniu przepisów do zmieniających się warunków? W Polsce, kiedy w 1999 roku ustanawiano warunki techniczne dla dróg publicznych, nie istniało jeszcze projektowanie komputerowe. Dzisiaj więc metodzie takiego projektowania w żaden sposób nie odpowiada tryb zapisów rozporządzenia z Dz.U. nr 43. - Natomiast Szwedzi już w 1984 roku tworząc swój normatyw wyszli z założenia, że nie mogą robić tak przepisów, by w przyszłości nie zaakceptował ich komputer. Teraz są one w stanie policzyć wszystko to, czego wymagają przepisy – podkreśla Andrzej Wolski.

Politechnika Krakowska w 2009 roku wykonała pod kątem niezbędnych zmian ekspertyzę zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Andrzej Wolski z kolei dokonał pewnych analiz tego aktu z punktu widzenia praktyki inżynierskiej, między innymi w odniesieniu do skrzyżowań. Przykładem polskich problemów projektowych, jaki przytacza, jest krzywa koszowa. Zapis tego parametru wywołuje niejednoznaczność interpretacji.  – Z mojego doświadczenia wynika, że żaden komputer nie jest w stanie obliczyć wartości kąta dla promienia. Komputerowi nie można zadać wartości kątowej przy obliczaniu krzywej koszowej. Ta krzywa koszowa będzie miała różne kształty. Natomiast Szwedzi w swoim normatywnie z 1984 roku krzywą koszową przyporządkowali do jednego punktu, który posiada określoną formułę matematyczną rozwiązywalną przez komputer. Dzisiaj więc ustawiają ją w sposób jednoznaczny. Krzywa koszowa według polskiego zapisu powoduje, że skrzyżowanie będzie albo za wąskie, albo za szerokie. Polskie skrzyżowanie może się różnić od szwedzkiego w przedziale szerokości 10 metrów. Szwedzi tak obliczyli parametry krzywej koszowej, by były one odpowiednie dla pojazdu ciężarowego z przyczepą. Tam nie zaprojektuje się za szerokiego lub za wąskiego skrzyżowania, ponieważ jest ten jeden wiążący punkt - wyjaśnia Andrzej Wolski.

Jakie są konsekwencje błędnej krzywej koszowej dla brd? W przypadku zbyt szerokiego skrzyżowania, gdy samochód ciężarowy skręca w lewo, to za nim samochód osobowy skręcający w prawo nie ma widoczności. Kierujący, by sprawdzić sytuację będzie musiał się wysunąć, a wówczas grozi mu kolizja z pojazdem jadącym z lewej strony. – Z moich obserwacji wynika, że skrzyżowania w Polsce są albo za szerokie albo za wąskie. Jeżeli doświadczony projektant uzyska właściwe parametry to jemu chwała, ale szanse na to są nikłe – podkreśla Andrzej Wolski.

Następnym problemem analizowanym przez Andrzeja Wolskiego jest kąt przecięcia dopuszczający odchylenia +/- 30 st. Według polskich przepisów, aby ciężarówka z przyczepą skręcająca w prawo mogła przejechać skrzyżowanie musi mieć odpowiednio szerokie miejsce. – Co zrobili Szwedzi? Dopuścili tylko i wyłącznie kąt przecięcia maksymalnie +/-15 gradów. To oznacza, że kąt przecięcia wynosi przy skręcie w prawo 77. W Polsce jest to 60 st. - wyjaśnia Andrzej Wolski.

***

Wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach skandynawskich jest efektem aktualizowanych przepisów technicznych. Zmian tych dokonują zespoły robocze składające się zarówno z praktyków, jak i teoretyków. Polskie przepisy techniczne, a dokładnie rozporządzenie z 1999 roku w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych (Dz.U. Nr 43), są przestarzałe, zdeaktualizowane, zawierają szereg błędów i nieścisłości. Andrzej Wolski przytaczając skandynawskie podejście do tworzenia i uaktualniania przepisów technicznych i dokonując jego porównania do polskiego trybu, stwierdza, że w naszych warunkach przygotowanie nowych przepisów technicznych zajęłoby co najmniej dziesięć lat. Widzi jednak alternatywę dla tej sytuacji. - Znając “specyfikę” polskiej rzeczywistości najbardziej efektywną i najszybszą drogą będzie całkowita implementacja na przykład szwedzkich Wytycznych z małą korektą uwzględniającą polskie warunki. Nie ma sensu wynajdywać “polskiego koła”, skoro już inni je dawno wynaleźli i stosują z powodzeniem. To jest najtańszy sposób i najbardziej bezpieczny, bo przecież za błędy już dawniej inni zapłacili i płynące stąd poprawki uwzględnili w nowych Wytycznych. A przy założeniu, że implementuje sie np. szwedzkie VGU, to Polska ma znakomite wytyczne za maksymalnie rok, pod warunkiem ich szybkiego przetłumaczenia i zapewnienia środków na wykonanie działań uaktualniających przepisy – podkreśla Andrzej Wolski.

Skandynawskie administracje drogowe już dawno zadeklarowały wolę udostępnienia swoich opracowań. Zmiana naszych przepisów technicznych staje się pilną koniecznością nie tylko ze względu na zatrważające statystyki wypadkowe, ale również w związku z funduszami unijnymi, których wykorzystanie w nowej perspektywie budżetowej może okazać się zmarnotrawionym wydatkiem poniesionym na źle zaprojektowane drogi.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.2.2013
O tym jak ważna jest bezpieczna droga
Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » drogi  » Sejm RP

 

(Fot.: PD@N 456-40-61, 57a, jm)

 

W Senacie RP odbyła się konferencja pn. “Wpływ przepisów technicznych i utrzymania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, zorganizowana przez posłankę Beatę Bublewicz (fot. 3), przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. - Brakuje nam dokładnych wytycznych do budowy dróg. Brakuje dobrych rozwiązań znanych np. w krajach skandydanskich. Jak ważna jest bezpieczna droga – jeden z trzech zasadniczych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - wiemy. Trzeba także pamiętać, iż ten system musi być spójny. Posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska (fot. 4) także mówiła o znaczeniu dla brd dobrze budowanych dróg, w tym dobrze wyprofilowanych itd. itp. - Po raz kolejny zaczynamy mówić o likwidacji skutków, a nie zastanawiamy się nad eliminacją przyczyn złego stanu. A po co komplikować, to co proste? Wystarczy zmiana jednego artykułu w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, aby urealnić i uskutecznić system zarządzania ruchem oraz wykonywania nad nim nadzoru - przekonywał Marek Wierzchowski (fot. 5), audytor BRD, biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu i prawa o ruchu drogowym. Od skuteczności systemu zarządzania ruchem i nadzoru nad nim zależy jakość komunikacji pomiędzy drogą a jej użytkownikiem. Dlatego chcę zaproponować systemowe podejście, które ma bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - podkreślił Wierzchowski. Przekonywał obecnych do pomysłu porządkowania systemu zarządzania ruchem, a tu wprowadzenia funkcji inżyniera ruchu. W przypadku dróg krajowych zapis brzmiałby: “Krajowy inżynier ruchu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych w imieniu ministra właściwego do spraw transportu i bezpośrednio mu podlega.” Według tej koncepcji również odpowiadałby za nadzór nad zarządzaniem ruchem na autostradach i drogach ekspresowych w miastach na prawach powiatu (w tym w mieście stołecznym Warszawie). Marek Wierzchowski proponował wiele innych interesujących rozwiązań dotyczących struktur zarządzania ruchem na poziomie krajowym, województw, powiatów, ale też samorządowym. Mówił o przypisywaniu odpowiedzialności konkretnym osobom sprawującym funkcje inżynierów ruchu. O potrzebie zmian w przepisach technicznych dotyczących projektowania dróg mówił dr Lech Michalski (fot. 10) z Politechniki Gdańskiej. Zapoznał obecnych z kierunkami zmian w przepisach krajów Unii Europejskiej. Mówił o obowiązujących standardach, ale też mitach w zakresie brd. Z kolei na pytanie: czy przepisy techniczne mogą ranić i zabijać?, odpowiadał Andrzej Wolski (fot. 13) - projektant drogowy i pracownik Dyrekcji Dróg Publicznych w Norwegii. Wskazał, iż w Polsce brakuje nowoczesnych narzędzi projektowania komputerowego, brakuje projektów z wizualizacją, która pozwala na uniknięcie wielu błędów, nadto pozwala na znaczące oszczędności kosztów. Doświadczenia skandynawskie odniósł do polskiej praktyki. Natomiast stan przepisów w zakresie oznakowania dróg w Polsce i kierunki zmian omówił Norbert Wyrwich (fot. 17) - dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z zainteresowaniem przyjęto wiele szczegółowych propozycji w tym zakresie jak np. projekty nowych znaków drogowych, poprawy ich czytelności, sposób wyodrębnienia tymczasowych znaków drogowych itd. itp. Interesującym głosem w dyskusji było odniesienie do obowiązujących uregulowań prawnych zaprezentowane przez Jacka Gacparskiego (fot. 18) z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówiono także o potrzebie tzw. aktów rekomendowanych, które nie muszą być aktami rangi rozporządzeń. Andrzej Grzegorczyk (fot. 8), b. sekretarz Krajowej Rady BRD, zwrócił uwagę, iż omawiane wytyczne dotyczą przede wszystkim dróg krajowych, natomiast wiele do zrobienia w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego mamy na drogach samorządowych. Podsumowania konferencji dokonała Beata Bublewicz (fot. 20). Potwierdziła, iż brak wytycznych technicznych, bądź przepisy nieaktualne mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, że zdecydowanie wpływa na poziom prac projektowych i inne tego typu zjawiska. Posłanka zapowiedziała powołanie grupy roboczej ds. propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dróg przy Parlamentarnym Zespole BRD, co stworzy warunki do wprowadzenia niezbędnych zmian w krótkim czasie. Przepisy muszą być stale uaktualniane – konkludowała.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
19.2.2013
MORD Tarnów: najlepsi instruktorzy nauki jazdy

 

 (Fot.: PD@N 456-62-66word)

 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie doceniając trud zawodu instruktora nauki jazdy oraz ważną rolę społeczną osób odpowiedzialnych za właściwe przygotowanie przyszłych kierowców opublikował ranking najlepszych instruktorów opracowany na podstawie zdawalności za rok 2012 na kategorię B prawa jazdy.16. instruktorów, którzy mogą poszczycić się najwyższym odsetkiem zdawalności zostało zaproszonych na spotkanie z dyrekcją MORD w Tarnowie, gdzie wręczono im dyplomy uznania i drobne upominki ufundowane przez dyrekcję i Grupę IMAGE. Najwyższą zdawalność w minionym, roku 2012 uzyskał instruktor Paweł Kiełbasa (54,5%), drugie miejsce przypadło Jackowi Scieńskiemu (54,3%), a miejsce trzecie - Grzegorzowi Urbasiowi (51,3%). Więcej niż połowa kursantów, którzy wyszli z pod ręki Pana Pawła zdała egzamin na prawo jazdy za pierwszym podejściem. "To bardzo dobry wynik" - powiedział dyrektor Bernard Karasiewicz. Wszystkim wyróżnionym instruktorom dyrekcja podziękowała za profesjonalizm i duże zaangażowanie włożone w proces szkolenia młodych kierowców, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Inf. opr. Robert Dorosz, egzaminator nadzorujący MORD Tarnów

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
21.2.2013
Kolejna obwodnica o przekroju 2+1 oddana

 

(Fot.: PD@N 456-72mtbigm)

 

Jak informuje resort transportu - oddana do ruchu została mająca 7,6 km obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. Inwestycja o całkowitej wartości prawie 128 mln zł jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Droga została udostępniona do ruchu warunkowo, ponieważ nie zostały zakończone jeszcze wszystkie prace na drogach serwisowych, przy umocnieniu rowów i skarp oraz przebudowie urządzeń melioracyjnych. Wykonawca zrealizuje te zadania wiosną. Do czasu zakończenia prac wykończeniowych na obwodnicy będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h. Dzięki obwodnicy odciążona została droga przebiegająca przez miasto, dzięki czemu poprawiły się warunki ruchu w Olecku. Obwodnica Olecka jest drogą klasy GP o przekroju 2+1. Została połączona z istniejącym układem komunikacyjnym przez 4 skrzyżowania i sieć dróg dojazdowych. W ramach inwestycji wybudowano 6 wiaduktów i 2 estakady. Obwodnica omija miasto od strony zachodniej.

Obwodnica Olecka jest trzecią w województwie, po obwodnicy Gołdapi i Mrągowa obwodnicą o przekroju 2+1. Przekrój 2+1 to przekrój drogi, który wyposażony jest naprzemiennie raz w jeden, raz w dwa pasy ruchu, co umożliwia sprawne wyprzedzanie pojazdów. Drogi w przekroju 2+1 zapewniają wyższy poziom swobody ruchu oraz wyższy poziom bezpieczeństwa. Powtarzające się co kilka kilometrów dwa pasy ruchu w jednym kierunku, rozdzielone barierą lub słupkami, ułatwiają bezpieczne wyprzedzenie. Poprawia się bezpieczeństwo i warunki ruchu drogowego, maleje liczba oraz ciężkość wypadków, eliminowane są nieprawidłowe manewry wyprzedzania, zmniejsza się poziom agresji kierowców, a także skraca czasu przejazdu.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
21.2.2013
Projekt modernizacji przejazdów drogowo-kolejowych ruszył

 

(Fot.: PD@N 456-73jm)

 

Jak poinformował Maciej Dutkiewicz rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., spółka ogłasza postępowania przetargowe na przebudowę ponad 230 przejazdów kolejowych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przyczyni się do zmniejszenia ryzyka kolizji na przejazdach kolejowych. 

Zadanie zakłada wykonanie robót budowlanych na 231 przejazdach w poziomie szyn zlokalizowanych na 68 liniach na terenie całej Polski. Prace będą wiązały się np. z instalacją samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, wymianą wyeksploatowanych urządzeń lub z wymianą nawierzchni na przejeździe.  Polskie przepisy określają 6 kategorii jednopoziomowych skrzyżowań dróg publicznych z torami kolejowymi. Kategoria przejazdu jest uzależniona od tzw. iloczynu  przejeżdżających przez niego pociągów i samochodów. W ramach projektu wykonany zostanie następujący zakres robót: podniesienie  kategorii  181 przejazdów pozostających aktualnie w kategorii D: na kategorię A (16 przejazdów), kategorię B (61 przejazdów) i kategorię C (104 przejazdy); podniesienie kategorii 20 przejazdów aktualnie pozostających w kategorii C na kategorię B; montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na 18 przejazdach pozostających aktualnie w kategorii A z zawieszoną obsługą (warunki bezpieczeństwa jak na przejeździe zostaną D). Na 16 przejazdach zostaną zamontowane urządzenia dla kategorii B, natomiast na 2 przejazdach zabudowane zostaną urządzenia dla kategorii C; na 11 przejazdach zostaną wymienione wyeksploatowane urządzenia przejazdowe. W tym na 3 przejazdach zostaną A, 1 przejeździe kat. B oraz 7 przejazdach kat. C;  na 1 przejeździe zostaną E (przejście) zabudowane zostaną urządzenia SSP dla kat. B. Część prac będzie polegała nie tylko na montażu lub wymianie urządzeń sterowania ruchem kolejowym na wybranych przejazdach kolejowych.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonają również roboty torowe związane z wymianą nawierzchni toru na 98 przejazdach oraz wymienią nawierzchnię drogową na 156 przejazdach. Efektem prac będzie, przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa ruchu pociągów i pojazdów drogowych. Projekt umożliwi również likwidację ograniczeń prędkości pociągów, odtworzenie pierwotnych parametrów technicznych linii kolejowych oraz pozwoli na niewprowadzenie ograniczeń prędkości pociągów na przejazdach ze zwiększającą się liczbą aut. Planowany koszt  netto  projektu, którego realizacja jest przewidywana w latach 2013-2015, wyniesie 240 000 000,00 pln. Zadanie jest realizowane w ramach 6 kontraktów na prace budowlane na terenie 16 województw.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
22.2.2013
Na tej wylotówce już nie będzie korków
Kategorie:  » inwestycje drogowe  » korki  » Warszawa

Wojewoda mazowiecki podpisał pozwolenie na budowę nowej wylotówki na Katowice, która ominie Raszyn i Janki. Wraz z odnogą w stronę Krakowa ma być gotowa na przełomie 2015 i 2016 r. - Brak tej wylotówki kierowcy wyjeżdżający z Warszawy odczuwają najbardziej. Obecna trasa przez Raszyn to jedna z najbardziej obciążonych dróg w kraju - stwierdził wojewoda Jacek Kozłowski tuż przez podpisaniem pozwolenia na budowę nowej drogi. Połączy ona Al. Jerozolimskie w rejonie węzła Salomea (fragment w granicach miasta jest już w budowie), łukiem ominie Raszyn i blisko kilometr na południe od centrum handlowego w Jankach połączy się z istniejącą trasą katowicką.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
22.2.2013
Tymczasem wydruk tego, co jest w systemie

Jak donosi “Gazeta pl Białystok” w tutejszym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego wciąż nie udało się rozwiązać kłopotów z oprogramowaniem jakie niezbędne jest do obsługi kandydatów na kierowców w związku ze zmianą zasad egzaminów na prawo jazdy. Każdy potencjalny kierowca po 19 stycznia br. musi mieć założony elektroniczny profil kandydata na kierowcę (założony w urzędzie miasta lub starostwie). Osoby zameldowane w Białymstoku kierują się do miejskiego departamentu obsługi mieszkańców. Na razie z wnioskiem o założenie takiego profilu zgłaszają się pojedyncze osoby. Dlatego też nie ma kolejek i profil taki zakładany jest od ręki - wyjaśnia Danuta Górnikiewicz, dyrektor departamentu obsługi mieszkańców w Białymstoku. Z dwóch wskazanych przez ministerstwo transportu oprogramowań WORD w Białymstoku wybrał wersję tańszą. W przyszłym tygodniu jadę do firmy ITS, która odpowiada za to oprogramowanie, żeby dowiedzieć się, czy jest szansa na zaradzenie tym kłopotom - mówi Andrzej Daniszewski, dyrektor białostockiego WORD. - Do czasu wyjaśnienia tej kwestii ratunkiem będzie rozporządzenie Ministerstwa Transportu. Na jego podstawie zamiast elektronicznej wersji profilu kandydata, będziemy dostawać ze starostwa papierową wersję, czyli wydruk tego, co jest w systemie. Ale pamiętajmy, że to jest dopiero projekt rozporządzenia. “Na razie w związku z problemami z elektronicznym systemem paraliżu w białostockim WORD nie ma. Ci, którzy założyli profil kierowcy w starostwie, dopiero uczą się teorii i praktyki w wybranych szkołach jazdy. Problem będzie odczuwalny, gdy wreszcie przyjdą zdawać egzaminy w WORD. Teraz kłopoty z elektroniczną rejestracją odczuwają ci, którzy zdają egzaminy, bo np. stracili prawo jazdy za punkty. Ale niebawem zaczną do nas przychodzić i ci, którzy do egzaminów podchodzą pierwszy raz. I wtedy, jeżeli nie rozwiążemy tej sprawy, będzie problem” - dodał Andrzej Daniszewski - którą to wypowiedź czytamy na łamach “Gazety pl Białystok”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
22.2.2013
Wyniesione przejścia dla pieszych jest bezpieczne

 

(Fot.: PD@N 456-70)

 

Jak informuje Paweł Pliszka, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie coraz częściej mieszkańcy proszą o budowę wyniesionych przejść dla pieszych, które pełnią również funkcje progów zwalniających dla kierowców. Piechurzy są z nich zadowoleni, ponieważ kierowcy, widząc przed sobą próg, nie pędzą już tymi ulicami, a piesi bez żadnej obawy o swoje życie spokojnie przechodzą z jednej na drugą stronę jezdni. Drogowcy przyznają, że o budowę takich przejść coraz częściej zwracają się mieszkańcy innych olsztyńskich osiedli. - Ludzie widzą, że jest to bardzo dobry sposób na uspokojenie ruchu zwłaszcza na mniejszych osiedlowych uliczkach i też je chcą mieć u siebie - mówi Paweł Pliszka, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie. Budowa takiego przejścia w zależności od użytego materiału może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
22.2.2013
Zdawalność bardzo powoli, ale wzrasta

 

(Fot.: PD@N 456-761pord)

 

Już ponad miesiąc odbywają się egzaminy na prawo jazdy pod rządami ustawy o kierujących pojazdami. Początkowo zdawalność spadła ponad trzykrotnie. A dzisiaj? Jest nieco lepiej. Jak donosi “Gazeta pl Trójmiasto” w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego przed zmianami zdawalność wynosiła 80,7%, od miesiąca 23,5%. - Bardzo powoli, ale poziom zdawalności wzrasta - przyznaje Jerzy Rudziński, egzaminator nadzorujący w PORD, i dodaje: - Na początku egzamin teoretyczny na kategorię B zdało od zera do trzech osób w grupie 14-osobowej. Miesiąc po wprowadzeniu zmian trzy osoby są już standardem. Jeśli chodzi o egzamin praktyczny, tu wyniki utrzymują się od zeszłego roku na podobnym poziomie - po wprowadzeniu zmian zdało 29,8 proc. osób przystępujących do egzaminu, w grudniu było to 28,3 proc. Myślę, że poziom zdawalności będzie stopniowo wzrastał do ok. 60 proc.

I wnioski: osoby przystępujące do egzaminu zaczynają uczyć się przepisów i je rozumieć; przestają uczyć się na pamięć. Nie tylko poprawią się statystyki, ale wkrótce powinno zwiększyć się także bezpieczeństwo na drodze - opowiada Marek Usarek, egzaminator nadzorujący w PORD. Przystępujący do egzaminów mówią, iż testy są nadspodziewanie łatwe, że do pytań trzeba podchodzić rozważnie i czytać je ze zrozumieniem. Instruktorzy dodają: kursant powinien uczestniczyć w wykładach, ale także szkolić się w domu - czytać przepisy, rozwiązywać przykładowe zadania. Oceniają, iż poprawa statystyk to tylko kwestia czasu, a same zmiany w formule egzaminowania widzą jako bardzo dobre.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
23.2.2013
PIĘĆ ZŁOTYCH MINUT - kurs dla nauczycieli
Kategorie:  » pierwsza pomoc

 

(Fot.: PD@N 456-110-111)

W budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, odbył się kurs dla trzydziestu nauczycieli ze szkół prawobrzeżnej części stolicy. Był on kolejnym ogniwem współorganizowanego przez Praską Auto Szkołę projektu II Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej - "Pięć złotych minut". Kurs finansowany ze środków Fundacji Prometeusz przebiegł w atmosferze dużego zaangażowania zarówno ze strony prowadzących zajęcia jak i jego uczestników. Otwartość i chłonność nauczycieli na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych w dobrym przygotowaniu uczniów do konkursu, skłoniła Fundację do przeprowadzenia 16 marca 2013 roku Kursu Urazowego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
23.2.2013
Prędkość trzeba dostosować do warunków otoczenia
Kategorie:  » warunki atmosferyczne  » wypadki drogowe  » prędkość

 

(Fot.: PD@N 456-86ksp)

 

Cztery rozbite samochody i trzy osoby ranne to bilans wypadku drogowego, który miał miejsce w Legaczu na drodze krajowej nr 50. Jedną z prawdopodobnych przyczyn mogło być niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i nie zachowanie środków ostrożności, przez kierowcę jednego z osobowych aut. Funkcjonariusze zalecają ostrożną jazdę i zachowywanie bezpiecznych odstępów na drodze. Warunki na drogach nie są łatwe. Niech te wypadek będzie przestrogą dla innych kierowców, aby z respektem podchodzili do każdej podróży, szczególnie wtedy kiedy warunki drogowe nie sprzyjają komfortowej jeździe. Padający i marznący śnieg to symptomy śliskiej nawierzchni, dlatego warto jechać wolniej, dostosowując prędkość do warunków otoczenia.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
24.2.2013
W 20. rocznicę tragicznej śmierci Mariana Bublewicza

 

 (PD@N fot.: 456-106-108)

 

Marian Bublewicz (fot.) (ur. 25.08.1950 r., Olsztyn - zm. 20.02.1993 r., Lądek Zdrój). Kierowca wyścigowy oraz rajdowy, wicemistrz Europy z 1992 roku, wielokrotny Mistrz Polski.

 

W 20. rocznicę tragicznej śmierci Mariana Bublewicza (1950-1993) w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura odprawił Mszę świętą - modląc się, dziękując i wspominając wspaniałego Człowieka i Mistrza kierownicy!

Marian Bublewicz - najlepszy polski kierowca rajdowy na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Wicemistrz Europy 1992, sześciokrotny mistrz Polski, w tym czterokrotnie pod rząd (1983, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992). Łącznie, wliczając tytuły w klasach, wygrywał mistrzostwa Polski 20 razy. W 1993 r. znalazł się na priorytetowej liście “A” - 31 najlepszych kierowców rajdowych świata - publikowanej przez Międzynarodową Federację Sportu Samochodowego (FIA).

Zmarł z powodu obrażeń odniesionych w wypadku na trasie Zimowego Rajdu Dolnośląskiego. Dzięki charyzmie i pasji, z jaką traktował to co robił, pozostał wzorem dla wielu młodych kolegów oraz dla kibiców, którzy w dowód swojej niegasnącej pamięci przyznali mu pośmiertnie w 2000 r., w plebiscycie miesięcznika “Auto Moto i Sport”, tytuł Najlepszego Polskiego Kierowcy Rajdowego XX wieku.

Jego śmierć spowodowała całkowitą zmianę standardów bezpieczeństwa obowiązujących na trasach rajdowych w Polsce. Przez brak samochodu ratownictwa drogowego (nie zapewnił go organizator), ciężko rannego Mariana Bublewicza wyciągnęli z wraku samodzielnie - posługując się prymitywnymi narzędziami - kibice i strażacy ochotnicy. Potem ścięli drzewo, o które rozbił się samochód, i zrobili z niego krzyż. W miejscu wypadku postawiono także pamiątkowy kamień, przy którym - jak zapewniają miejscowi - zawsze płoną znicze (fot.). W jednym z wywiadów Marian Bublewicz powiedział: “Zginęło wielu wspaniałych kierowców rajdowych, lecz odczytuję to jako pech, który w tej dyscyplinie przypłacić można dość szybko życiem. Jest to wielka tragedia, gdy w wyniku rywalizacji sportowej umiera człowiek.”

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
25.2.2013
Średnia zdawalność 17% - wg danych resortu transportu

Niecałe 17%. To średnia zdawalność egzaminu teoretycznego na kategorię B w ostatnim miesiącu. Ile przeprowadzono egzaminów? Które WORDy są liderami statystyk? Zobacz szczegółową analizę danych dostarczonych nam przez MTBiGM - informuje portal L-INSTRUKTOR.pl

 

 

Raporty za okres od 21 stycznia do 20 lutego nie zawierają danych z sześciu mazowieckich WORD-ów.

W badanym okresie przeprowadzono 36 430 egzaminów

Średnia zdawalność w całym kraju wyniosła 16,93%

Najwięcej egzaminów przeprowadzono w:

1.        WORD Katowice: 2946

2.        WORD Opole: 2445

3.        WORD Wrocław: 2053

4.        WORD Poznań: 1911

Najmniej egzaminów przeprowadzono w:

1.        WORD Elbląg: 34

2.        WORD Chełm: 65

3.        WORD Krosno: 68

4.        WORD Przemyśl: 122

Najwyższą zdawalność odnotowano w WORDzie w Chełmie (ITS/Sygnity): 35,18%, jednak przeprowadzono tam niewiele egzaminów. Najniższy wskaźnik zdawalności ma WORD Opole (PWPW/HP): 8,75% (2445 egzaminów). Powyższy wykres ilustruje zdawalność w ujęciu dziennym. Wyraźnie widać tendencję wzrostową.

 

Czy pochodzenie pytań ma wpływ na zdawalność?

Średnia ilość egzaminów w WORDach, gdzie operatorem SI jest PWPW/HP: 908

Średnia ilość egzaminów w WORDach, gdzie operatorem SI jest ITS/Sygnity: 636

Średnia zdawalność; WORDy PWPW/HP: 12,54%

Średnia zdawalność; WORDy ITS/Sygnity: 21,33%

Porównując wyniki ośrodków z podobną ilością przeprowadzonych egzaminów (ale z różnymi dostawcami pytań)

 

PWPW/HP:

ITS/Sygnity:

WORD Opole (2445 egzaminów): 8,75%

WORD Bydgoszcz (943 egzaminy): 12,24%

MORD Kraków (919 egzaminów): 14,42%

WORD Katowice (2946 egzaminów): 21,07%

WORD Wrocław (2053 egzaminy): 26,93%

WORD Lublin (896 egzaminów): 25,96%

 

 

Wykres ilustruje graficznie proporcję różnicy wskaźnika zdawalności w ośrodkach, którym pytania dostarcza PWPW/HP oraz ITS/Sygnity.

(Fot.: PD@N 456-112-113instruktor.pl)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
21.2.2013
Zbigniew Drexler: Sprawa pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu

Pytanie:

 

(Fot.: PD@N 456-102-105kb)

 

Szanowna Redakcjo, w mieście w którym mieszkam powstał pewien problem interpretacyjny odnośnie pierwszeństwa przejazdu na zwężeniach, które występują w obrębie głównego skrzyżowania. Otóż sytuacja wygląda następująco: przy wlocie na skrzyżowanie występują dwa pasy ruchu oznaczone, po przejechaniu drogi poprzecznej szerokość jezdni posiada dwa pasy ruchu, ale nieoznaczone. Następnie prawy pas zwęża się w kierunku osi jezdni. Z interpretacji urzędników i dużej liczby mieszkańców wynika, że pojazd jadący po prawym pasie ma pierwszeństwo wynikające z zasady prawej strony oraz z art. 16. PRD. Moja interpretacja, nieodosobniona, jest odmienna ponieważ uważam, że art.16 PRD. nie ma tu zastosowania dlatego, że przed wlotem na skrzyżowanie ustawiony jest znak F10 pozwalający na zajęcie dowolnego pasa ruchu, szczególnie wtedy gdy widzę, że za skrzyżowaniem występuje zwężenie, gdy prawy pas jest zajęty lub gdy zamierzam wyprzedzić inny pojazd(y) jadące prawym pasem. Poza tym, nie mogę opierać się na zasadzie prawej strony (art. 25. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo). Pojazd, który jedzie obok mnie nie jest pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony lecz jest pojazdem jadącym w tym samym kierunku co ja. W tej zaś konkretnej sytuacji, gdy pojazdy poruszają się obok siebie w tym samym kierunku musimy zastosować przepis art. 22.4, który daje pierwszeństwo pojazdowi wjeżdżającemu z prawej strony na ten sam pas ruchu, ale tylko w przypadku obustronnego zwężenia jezdni a nie jednostronnego występującego po prawej jej stronie. Dodatkowo pojazd jadący obok mnie na prawym pasie ma zakaz wyprzedzania z prawej strony jeśli pasy są nie wyznaczone. Krzysztof Baran

Odpowiedź:

 

 

 

Zbigniew Drexler (fot.), ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym (Fot.: PD@N 447-15)

 

Jakkolwiek przedstawione przez Czytelnika stanowisko w sprawie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu, w sytuacji pokazanej na załączonych zdjęciach, jest generalnie prawidłowe, to jednak niektóre wnioski lub przytoczone stanowiska nie znajdują potwierdzenia w przepisach.

Istotą przedstawionego problemu jest manewr zmiany pasa ruchu w sytuacji, gdy występuje nieoczekiwana zmiana szerokości jezdni, powodująca z kolei zmianę liczby pasów ruchu z dwóch na jeden. Takie sytuacje spotyka się zarówno między skrzyżowaniami, jak i bezpośrednio za nimi, zwłaszcza po przebudowie (zwiększeniu liczby pasów ruchu na wlotach). O ile w pierwszym przypadku miejsca takie są oznakowane znakami ostrzegawczymi A-12b oraz odpowiednią odmianą znaku F-16 i znakami poziomymi, o tyle w tym drugim kierujący są często są “wpuszczani w lejek”, w którym sposób postępowania, szczególnie w nocy lub w scenerii zimowej (patrz zdjęcia), budzi wątpliwości.

Czynnikiem decydującym w pokazanej sytuacji jest geometria drogi za skrzyżowaniem. Jeżeli zwężenie jezdni jest wynikiem “zbliżania się” krawężnika w kierunku osi jezdni, a więc do lewego pasa ruchu, oznacza to, że prawy pas kończy się (“zanika”) i jadący nim kierowca musi się przemieścić się na lewy pas. W ten sposób zmienia pas ruchu, a zatem na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym musi ustąpić jadącym lewym pasem, tj. przy osi jezdni. Pas ten jest kontynuowany i jadący po nim pojazd, oddalając się od skrzyżowania, znajdzie się na odcinku jezdni o pojedynczym pasie nie obracając kierownicy. Ruch kierownicą musi zaś wykonać jadący prawym pasem, aby zająć miejsce na lewym, a to potwierdza zmianę pasa.

Można tu również postawić pytanie czy kierujący znajdujący się bezpośrednio za skrzyżowaniem na lewym pasie wykonuje manewr zmiany pasa ruchu, jeżeli zamierza przejechać ku krawężnikowi np. w celu wjechania na chodnik. Oczywiście tak, jeżeli czyni to na odcinku, na którym występują dwa pasy, przy czym ze względu na to, że prawy pas ma charakter “lejka”, miejsce wjazdu nań będzie zależeć od szerokości pojazdu i długości zanikającego pasa. Zmieniając pas naturalnie musi ustąpić jadącym po nim pojazdom.

Na zakończenie kilka zdań o oznakowaniu. Przed skrzyżowaniem, jak widzimy na pierwszym zdjęciu, znajduje się znak F-10, który powtarza zasady określone w ustawie, a więc nawet nie jest tu konieczny. Inaczej niż pokazują strzałki jechać nie wolno (por. art. 22 ust. 2 ustawy). Informacja zaś, że na wprost można wjechać na skrzyżowanie z dwóch pasów nie oznacza, że za nim też występują dwa. Ich liczba może być różna, przy czym, jeżeli jest ona mniejsza niż na wlocie na skrzyżowanie, zarządca drogi (organizator ruchu) powinien poinformować o tym odpowiednimi znakami umieszczonymi na wylocie ze skrzyżowania. W szczególności można tu wykorzystać odpowiednią odmianę znaku z grupy F-15 do F-17 wskazujących organizację ruchu na pasach między skrzyżowaniami. Bardzo pomocne jest też zastosowanie odpowiednich znaków poziomych.

Odpowiedzi udzielił: Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
22.2.2013
Ewa Kowalewska: Paragraf 27. Czyli o zakresie sprawozdawczości osk

Pytanie: Czy rozporządzenie dotyczące sprawozdawczości OSK może zawężać zapis ustawy o kierujących - paragraf 27 wyłącznie do części teoretycznej oraz pierwszych zajęć praktycznych. Z posiadanych informacji wynika że większość starostw będzie wymagała pełnego sprawozdania z zakresu szkolenia prowadzonych w OSK. Opinia prawna jest konieczna i bardzo na czasie.

Odpowiedź:

 

(Fot.: PD@N 456-34jm)

Ewa Kowalewska (fot.), naczelnik wydziału Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO) Wydział Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień Urząd m.st. Warszawy

 

AO-VI.0644.3.2013.CFR

Warszawa, 15 luty 2013 r.

 

Uprzejmie informuję, że obowiązki informacyjne ciążące na kierowniku ośrodka szkolenia kierowców zostały określone w art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 r. Nr 30, poz.151 ze zm.).

Polegają one na przedstawieniu właściwemu staroście informacji o terminie, czasie i miejscu w którym będą prowadzone zajęcia wraz z listą uczestników kursu (art. 27 ust. 1 pkt 1), informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego (art. 27 ust. 1 pkt 3), informacji zawierającej dane osób, którym wydano zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz dane instruktora i wykładowcy który prowadził zajęcia (art. 27 ust. l pkt 4). Nadto art. 27 ust. 1 pkt 6 przewiduje obowiązek sprawozdawczy polegający na złożeniu dokumentów dotyczących przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym kursów. Ustawodawca dopuścił możliwość wykonania obowiązków informacyjnych drogą elektroniczną przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nieprzedstawienie we wskazanym w ustawie terminie - najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu - informacji, o której mowa w art. 27 ust. l pkt 1, stanowi rażące naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia (art. 45 ust. 2 pkt 2). Wystąpienie takiej nieprawidłowości skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia. Termin określony w art.27 ust. l pkt 1 jest terminem zawitym i nie może zostać przywrócony. Rzetelność przedstawianych informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć oraz uczestnikach kursu weryfikowana będzie w ramach kontroli prowadzonej przez starostę (art. 44 ust. 4 pkt 2 lit. b). Sposób i tryb prowadzenia kontroli uszczegółowiają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. 2013, poz.84) wydane na podstawie art. 48 ust. l wyżej powołanej ustawy. W załączniku do wymienionego rozporządzenia znajduje się wzór informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć wraz z listą uczestników kursu opracowany w formie tabeli. Skoro ustawodawca wprowadził wzór z uwagi na potrzebę ujednolicenia w skali kraju przekazywanych informacji to jest on wzorem obowiązującym do zastosowania w praktyce. Zatem organ nadzoru nie jest uprawniony do ustalania samodzielnie innego wzoru informacji lub też żądania innych nie wskazanych w nim danych.

 

Odpowiedzi udzieliła: Ewa Kowalewska, naczelnik wydziału

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO) Wydział Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień Urząd m.st. Warszawy

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
23.2.2013
Krzysztof Wójcik. Obcokrajowiec chce zdać egzamin na prawo jazdy
Kategorie:  » obcokrajowcy  » egzamin na prawo jazdy  » WORD

Pytanie (1): Czy obcokrajowiec, który nie zna języka polskiego, może zdawać i na jakich zasadach egzamin państwowy na prawo jazdy. Słyszałem, że niezbędna jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Co, gdy i tych języków nie znam? Jak zdać egzamin? Kiedyś pomagał tłumacz przysięgły, a dzisiaj?

Pytanie (2): W jakich wersjach językowych wordy mają pytania testowe? I czy można z nich skorzystać przed egzaminem? I czy już można się na taki egzamin zapisać?

Odpowiedź: Witam.

 

 

 

Krzysztof Wójcik (fot.), egzaminator nadzorujący Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie (Fot.: PD@N 455-1)

 

Wraz z wejściem nowych przepisów dotyczących egzaminowania, zmianie uległa formuła egzaminu teoretycznego. Niestety nie ma możliwości zdawania egzaminu teoretycznego w formie ustnej, bądź pisemnej. Jedynym przyjętym rozwiązaniem jest forma komputerowa. Pytania egzaminacyjne generowane są w czasie rzeczywistym, a czas na udzielenie odpowiedzi jest ograniczony. Baza pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na kierowców zawiera oprócz pytań w języku polskim, także te w języku angielskim i niemieckim. Uznano, że te języki obce są najczęściej używanymi wśród obcokrajowców przebywających na terytorium naszego kraju. Nie jest niestety możliwe stworzenie bazy pytań egzaminacyjnych dla osób wszystkich narodowości, przebywających na terytorium Polski, chcących zdobyć uprawnienia do kierowania, chociażby z racji występujących dialektów językowych. Dodatkowo dokonanie tłumaczenia pytań egzaminacyjnych, nie ogranicza się wyłącznie do dosłownej zmiany ich treści na język wskazany. Zmiana taka powoduje konieczność ponownego zweryfikowania pytań pod kątem merytorycznym przez osobę biegle władającą danym językiem, której nieobce są zagadnienia techniczne i problematyka ruchu drogowego.

Wybór języka, w którym mają być przedstawione pytania na egzaminie - zależy od zainteresowanego. Stopień znajomości języka obcego nie jest weryfikowany przed egzaminem, zatem jeżeli kandydat na kierowcę posiada znajomość języka obcego wystarczającą do zrozumienia pytania egzaminacyjnego i świadomego na nie odpowiedzenia - może bez przeszkód przystąpić do takiego testu.

Odpowiadając na drugi człon pytania: WORD Warszawa prowadzi egzaminy teoretyczne dla kategorii A, B, C, D w języku polskim, niemieckim i angielskim, więc na każdy z dostępnych egzaminów można dokonać zapisu. Nie jest jednak możliwe wcześniejsze zapoznanie się pytaniami zawartymi w bazie.

Pozdrawiam, Krzysztof Wójcik

 

Odpowiedzi udzielił: Krzysztof Wójcik, egzaminator nadzorujący w WORD Warszawa

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
24.2.2013
Bogdan Sarna: Prawidłowa pozycja motocyklisty przy skręcie
Kategorie:  » ruch drogowy  » motocykliści  » pas ruchu

Pytanie: Proszę o zajęcie się na łamach tygodnika przepisami regulującymi kwestię zajęcia prawidłowej pozycji na pasie ruchu przez kierujących motocyklami jednośladowymi. Konkretnie moje pytania brzmią: po której stronie pasa ruchu powinien ustawić się kierujący motocyklem jednośladowym, który zamierza skręcić w lewo z pasa ruchu oznaczonego wyłącznie do tzw. "lewoskrętu" (strzałka kierunkowa P-8b); czy powinien ustawić się przy osi jezdni tj. po lewej stronie tego pasa ruchu, czy po prawej stronie tego pasa, czyli możliwie jak najbliżej prawej krawędzi jezdni? Czy i jak pozycja motocyklisty na pasie ruchu powinna zmienić się przed skrętem w lewo w przypadku, gdy dany pas ruchu, po którym porusza się motocyklista oznakowany jest strzałkami kierunkowymi umożliwiającymi jednocześnie jazdę na wprost oraz skręcanie w lewo lub na podstawie przepisów ogólnych dozwolona jest z danego pasa ruchu jednocześnie jazda na wprost lub w lewo? Proszę także o odniesienie się do w/w zagadnienia w stosunku do kierujących innymi "jednośladami" takimi jak rowery i motorowery. Z mojego doświadczenia jako instruktora nauki jazdy kat. "A" wynika, że większość użytkowników dróg, a nawet część środowisk instruktorskich oraz egzaminatorskich nie zdaje sobie sprawy, że powyższa kwestia jest uregulowana przepisami prawa o ruchu drogowym i zdarzają się częste przypadki nieprawidłowego szkolenia kandydatów na kierowców lub oceniania osób zdających praktyczny egzamin na prawo jazdy z grupy kat. A. Grzegorz Czerny

Odpowiedź:

 

 

 

Bogdan Sarna (fot.) instruktor i właściciel Ośrodka Kształcenia Kierowców, Centrum Szkolenia Motocyklowego “SARBO” w Warszawie (Fot.: PD@N 456-23jm)

 

Zasady zajęcia prawidłowej pozycji do skrętu reguluje USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Oddział 4 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu.

Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni - jeśli zamierza skręcić w prawo;

2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeśli zamierza skręcić w lewo.

Ta sama zasada obowiązuje przy skręcie w lewo z zastosowaniem strzałki kierunkowej P-8b jak i strzałki kierunkowej do jazdy na wprost i skrętu w lewo lub w prawo przy skręcaniu.

Niestety przepis ten nie rozgranicza grup pojazdów, w przedmiotowym pytaniu na: jednośladowe i wielośladowe.

W artykule 22. 1 mówi się ,,kierujący pojazdem” w myśl ustawy PoRD pojazd - to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;”

W tym zapisie, pojazdem jest rower, motorower, także motocykl i inne pojazdy.

Rozumiejąc intencje autora pytania, że jeśli motocyklista zjedzie do krawędzi jezdni np. na odległość 10 cm, narazi się na niebezpieczeństwo ze strony innych użytkowników pojazdów zwłaszcza wielośladowych, którzy wykorzystają to miejsce do zrównania się z nim, tym samym zbytniego zbliżenia się, co może być w konsekwencji niebezpieczne. Jednakże słowa ,,zbliżyć się do lewej czy prawej krawędzi” nie precyzują dokładnie odległości od tej krawędzi, więc jeśli jadąc motocyklem przekroczymy oś pasa ruchu w stronę skrętu, uważam że zastosowaliśmy się do przepisu i z pewnością żaden rozsądny egzaminator nie zinterpretuje tego inaczej.

Odpowiedzi udzielił: Bogdan Sarna, instruktor i właściciel

Ośrodka Kształcenia Kierowców, Centrum Szkolenia Motocyklowego “SARBO” w Warszawie

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
19.2.2013
Podręczny kodeks drogowy - obowiązkowy dla kandydatów na kierowców

 

 (Fot.: PD@N 456-94)

 

 

Stan prawny tekstu ujednoliconego na 19 stycznia 2013 r.

(ze zmianami oczekującymi, wchodzącymi w życie 1.2.2013; 22.6.2013; 19.1.2014 oraz 4.1.2016 r.)

 

 

Stron 250 / Cena 15,00 pln / ZAMÓW – ZADZWOŃ 502-659-431

 

Przesyłka kurierska - 15,00 zł (przy zamówieniu powyżej 250,00 zl - bezpłatna)

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
20.2.2013
Henryk Próchniewicz: KIEROWCA DOSKONAŁY B

 

 (Fot.: PD@N 454-69)

 

Nowy podręcznik Henryka Próchniewicza składa się z lekcji, ułożonych zgodnie z działami i tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatów na kierowców (wg rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami). Poniżej pełna zawartość treści pomieszczonych w książce.

 

 

Dział I:  Przepisy ruchu drogowego

Temat 1. Wiadomości ogólne (podstawowe informacje, przepisy ruchu drogowego)

Temat 2. Podstawowe pojęcia (rodzaje dróg, droga i jej przeznaczenie; obszary, na jakich drogi występują; rodzaje użytkowników dróg; sposoby i warunki  użytkowania drogi; typy i charakterystyka pojazdów; kultura w ruchu drogowym)

Temat 3. Ogólne zasady poruszania się po drogach (pozycja pojazdu na jezdni; zasada zachowania ostrożności; zasada zachowania szczególnej ostrożności; zasada ograniczonego zaufania; zasada unikania wszelkich działań niepożądanych; kolejność stosowania się do znaków, sygnałów i poleceń)

Temat 4. Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów (włączanie się  do ruchu; zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu; zawracanie; wymijanie i omijanie; wyprzedzanie; cofanie; zasada na skrzyżowaniu i pierwszeństwo przejazdu; przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe i przejazdy tramwajowe; zachowanie wobec pojazdów specjalnego przeznaczenia; zachowanie wobec pieszych i rowerzystów; prędkość bezpieczna; zatrzymywanie i postój; sytuacje nietypowe; światła zewnętrzne i zasady ich używania)

Temat 5. Znaki i sygnały na drogach

Temat 6. Ogólne warunki używania pojazdu samochodowego (warunki używania i warunki techniczne pojazdu; wyposażenie pojazdu samochodowego; przewóz osób; przewożenie ładunków; badania techniczne i dopuszczanie pojazdu do ruchu)

Temat 7.  Kierowca pojazdu samochodowego (przepisy porządkowe; wpływ alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym; przestrzeganie przepisów i zasad kultury jazdy)

Temat 8. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza samochodu osobowego (prawo jazdy i wynikające z niego uprawnienia; uprawnienia i zadania Policji; zatrzymanie, cofanie i przywracanie prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych)

 

Dział II: Technika kierowania samochodem

Temat 9. Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Kręcenie kierownicą - skręty manewrowe (przygotowanie do jazdy; uruchamianie silnika; ruszanie na płaskiej jezdni i zatrzymanie; kręcenie kierownicą) Temat 10. Ogólne zasady zmiany biegów. Ogólne zasady jazdy do tyłu - jazda na wprost, skręcanie (technika zmiany biegów i operowanie pedałami sprzęgła i przyspieszenia; redukcja biegów; jazda do tyłu)

Temat 11. Jazda w ruchu miejskim. Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na spadku drogi (jazda w ruchu miejskim; technika skutecznego hamowania; ruszanie i zatrzymanie na wzniesieniu i spadku) Temat 12. Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami. Zawracanie. Parkowanie (technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami; zawracanie; parkowanie)

Temat 13. Jazda w obszarze zabudowanym i poza nim, w dzień i po zmierzchu. Jazda na wzniesieniu i spadku (zajęcie odpowiedniego pasa ruchu przed i na skrzyżowaniach; wymijanie, omijanie i wyprzedzanie; jazda na wzniesieniu i spadku)

Temat 14. Pokonywanie zakrętów (charakterystyka pojazdu – zdolność do pokonywania; technika pokonywania łuków i zakrętów)

Temat 15. Jazda z przyczepą. Jazda po drogach ekspresowych i autostradach (jazda z przyczepą; jazda po drogach ekspresowych i autostradach)

Temat 16. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (zagrożenia podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych i drogowych; poślizg)

 

Dział III: Zarys budowy samochodu i zasady obsługi

Temat 17. Budowa samochodu - wiadomości ogólne (podstawowe zespoły samochodu)

Temat 18. Silnik i układ napędowy (silnik; układ smarowania; układ chłodzenia; układ napędowy; charakterystyka momentu obrotowego silnika)

Temat 19. Układ kierowniczy. Układ hamulcowy (układ kierowniczy; układ hamulcowy)

Temat 20. Ogumienie. Amortyzatory i stabilizatory (ogumienie; amortyzatory i stabilizatory)

Temat 21. Wyposażenie elektryczne (instalacja elektryczna; światła zewnętrzne i wewnętrzne pojazdu)

Temat 22. Czynności obsługowe (bezpieczeństwo obsługi; obsługa układów pojazdu)

 

Dział IV: Pierwsza pomoc

Temat 23. Zasady udzielania pierwszej pomocy (zachowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym; zasady udzielania pierwszej pomocy; pierwsza pomoc w pytaniach i odpowiedziach)

 

 

Cena hurtowa- 20,00 zł; cena detaliczna – 30,00 zł

Zadzwoń i zamów - 502-659-431 (non-stop)

Przesyłka kurierska – 15,00 zł (przy zamówieniu powyżej 250,00 zl – bezpłatna)

 

UWAGA:  20,00 zł + 15,00 zł = 22,00 zł

 

(Fot.: PD@N 454-75-76)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
20.2.2013
Testy egzaminacyjne dla kursanta

 

 

Format: CD ROM

Opracowanie: Grupa IMAGE

Zawartość:

*          aktualna baza pytań 2013

*          zawiera działy EGZAMIN oraz NAUKA

*          aktualizacja przez 3 miesiące

 

(Fot.: PD@N 454-70)

 

Cena hurtowa- 15,00 zł; cena detaliczna – 25,00 zł

Zadzwoń i zamów - 502-659-431 (non-stop)

Przesyłka kurierska – 15,00 zł (przy zamówieniu powyżej 250,00 zl – bezpłatna)

 

UWAGA:  20,00 zł + 15,00 zł = 22,00 zł

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
21.2.2013
AUTO WYKŁADY i AUTO ĆWICZENIA - narzędzie dla instruktora

 

(Fot.: PD@N 456-80)

Film reklamowy http://youtu.be/ZAkOHJP7lpU

 

AUTO WYKŁADY i Auto Ćwiczenia

*          Nowa podstawa programowa – nowa wersja

*          AUTO Wykłady i AUTO Ćwiczenia to komplet programów do prowadzenia zajęć na kursie prawa jazdy kategorii B.

*          Wykłady w postaci 30 godzin zajęć teoretycznych umożliwią kursantowi dokładnie zrozumienie wiedzy wymaganej od kandydatów na kierowcę.

*          Zawiera ponad 1600 ilustracji i 800 filmów obrazujących praktyczne zastosowanie przepisów ruchu drogowego.

*          Nasz program zastał zrobiony przez osoby zajmujące się szkoleniem i dlatego jako jedyny w kraju pozwala na nauczanie z zastosowaniem zasady dydaktyki polegającej na powtarzaniu materiału w rosnących odstępach czasu.

*          W tym celu do każdego tematu dołączyliśmy przykłady i testy jednokrotnego wyboru, które kandydaci na kierowców rozwiązują sami a następnie sprawdzają wspólnie z instruktorem.

*          Im ważniejszy jest temat tym więcej zamieściliśmy w nim przykładów i testów - najwięcej z pierwszeństwa na skrzyżowaniach.

*          Produkt jest sprzedawany na pendrive oraz w formie prezentacji na 14 płytach DVD do wyświetlania na sprzęcie RTV wraz z konspektami dla wykładowców.

Cena 1000 zł dla dotychczasowych użytkowników programu – 500 zł

 

ZADZWOŃ - ZAMÓW - 502-659-431

 

T R E Ś Ć:

 

Wykład 1                 Podstawowe definicje

Wykład 2                 Znaki ostrzegawcze

Wykład 3                 Znaki zakazu

Wykład 4                 Inne znaki część

Wykład 5                 Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu

Wykład 6                 Sygnały świetlne

Wykład 7                 Manewry

Wykład 8                 Wyprzedzanie

Wykład 9                 Zatrzymanie i postój

Wykład 10               Zachowanie wobec pieszych oraz na przejazdach kolejowych  tramwajowych

Wykład 11               Zmiana pasa ruchu i zmiana kierunku świateł w czasie jazdy

Wykład 13               Sytuacje nietypowe

Wykład 14               Prędkość i hamowanie

Wykład 15               Technika kierowania pojazdem

Wykład 16               Obsługa pojazdu

Wykład 17               Budowa pojazdu

Wykład 18               Ogólne warunki używania pojazdu

Wykład 19               Kierowca pojazdu

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
21.2.2013
Egzamin wewnętrzny OSK - niezbędny po 19. stycznia

(Fot.: PD@N 453-22)

 

Program zgodny z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (z późn. zm.)

 

Zobacz jak będzie wyglądał nowy egzamin 

POBIERZ DEMO

Zobacz instrukcję obsługi

Możliwości:

*         nielimitowany dostęp do wszystkich pytań dla kandydatów na kierowcę, w module nauka,

*         kontrola postępów nauki kursanta (ilości pytań, na które odpowiedział prawidłowo, nieprawidłowo, pominął) i możliwość resetowania statystyk;

*         przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego zgodne z wymogami prawa;

*         wydruk wyników egzaminu;

*         archiwizacja wyników egzaminu;

*         roczna aktualizacja bazy pytań;

*         podział na egzamin oraz na naukę

Wersja standard - 450zł / Wersja na 10 stanowisk - 750zł

Produkt dostępny na zamówienie

Przyjmujemy zamówienia: 502-659-431

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
22.2.2013
Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne
Kategorie:  » ADR  » WORD

 

(Fot.: PD@N 456-36word)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
23.2.2013
e-PD, tylko tutaj wszystkie testy ujednolicone ustaw i rozporządzeń

 

 

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach resortowych. Znajdziecie tam ułożone w przejrzystym układzie akty ujednolicane - regularnie, co dwa tygodnie. Oryginalnym uzupełnieniem są dodatki obejmujące projekty ustaw, rozporządzeń z ich uzasadnieniami, dyrektyw itd. Akty udostępniane są w wersji tekstowej, z możliwością pełnej edycji. Dla ułatwienia pracy z tekstami dostępne są różnorodne systemy wyszukiwania: słów, fraz, fragmentów, aktów. Program przyjazny i niezwykle łatwy w obsłudze. Tak więc, dzięki systematycznej pracy zespołu redakcyjnego abonenci ePD otrzymują oryginalny i kompletny zestaw.

 

Cena licencji na 1 stanowisko - 150,00 zł (netto)

Trwa promocja - kup z 50% bonusem

(cena promocyjna dla: instruktorów, egzaminatorów, psychologów, policjantów, wydziałów komunikacji)

PROMOCJA WAŻNA DO ODWOŁANIA

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
24.2.2013
News to miejsce na Twoje ogłoszenie

 

 

Witamy, proponujemy kolejną bezpłatną usługę. Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS proponujemy zamieszczanie krótkich ogłoszeń. Ogłoszenia, komunikaty czy informacje tematycznie powinny być ściśle związane z tematyką serwisu. Także w ten sposób chcemy Państwu ułatwiać dostęp do wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Redakcja zastrzega sobie prawo regulacji terminów publikacji przesyłanych materiałów, a także prawo odmowy ich umieszczenia w ramach newsa. Oferta nie dotyczy informacji handlowych.

 

Przyślij swoje ogłoszenie: tygodnik@prawodrogowe.pl

 

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu